Jazykové úrovně dle ERR

Nejste si jistí, jakou máte jazykovou úroveň? Nevíte, co znamenají zkratky A1, B2 apod.? Podívejte se na vysvětlení jazykových úrovní dle ERR (Evropský referenční rámec pro jazyky). ERR rozlišuje šest jazykových úrovní, které rozšiřují klasické rozdělení na základní, středně pokročilou a pokročilou jazykovou úroveň.

 • Home
 • »
 • Jazykové úrovně dle ERR

Jazyková úroveň A1

 • Rozumí často užívaným každodenním výrazům a základním frázím umožňující uspokojovat základní životní potřeby a umí takové výrazy a fráze používat.
 • Umí představit sebe a jiné, umí se ptát na osobní údaje, jako například kde někdo žije, koho zná a co vlastní, a umí na podobné otázky odpovídat.
 • Dokáže se jednoduše domluvit, pokud člověk, se kterým mluví, hovoří pomalu a zřetelně a je ochoten pomoci.
 • Jazyková úroveň Skřivánek: úplný začátečník.

Jazyková úroveň A2

 • Rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (například základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo, kde žije, zaměstnání).
 • Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech.
 • Jednoduchým způsobem umí popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb.
 • Jazyková úroveň Skřivánek: začátečník.

Jazyková úroveň B1

 • V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny zřetelným standardním způsobem.
 • Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Umí vytvořit jednoduchý souvislý text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají.
 • Dokáže popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.
 • Jazyková úroveň Skřivánek: mírně pokročilý.

Jazyková úroveň B2

 • Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace.
 • Dokáže se dorozumět tak plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách.
 • Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností.
 • Jazyková úroveň Skřivánek: středně pokročilý.

Jazyková úroveň C1

 • Rozumí širokému okruhu náročných delších textů a dokáže rozpoznat skrytý význam.
 • Umí se vyjadřovat plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů.
 • Dokáže používat jazyk pružně a účinně pro společenské, studijní a pracovní účely.
 • Umí vytvořit jasný, dobře členěný podrobný text o složitých tématech, prokázat uvědomělé užití zásad stavby textu, spojovacích výrazů a prostředků vyjadřujících vazby v textu.
 • Jazyková úroveň Skřivánek: velmi pokročilý.

Jazyková úroveň C2

 • Snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte.
 • Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, rekonstruovat argumenty a vysvětlení a souvisle je prezentovat.
 • Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích.
 • Jazyková úroveň Skřivánek: expert.

Chcete zjistit svou jazykovou úroveň angličtiny, němčiny nebo ruštiny?

Ověřte si své znalosti online testem.

Jsme tu pro vás

Kontaktujte nás a vybereme pro vás ten správný kurz.

Loading...
Loading...