Proč je důležitá specializace překladatele?

Proč je důležitá specializace překladatele?

Žádný profesionální překladatel Vám neřekne, že umí přeložit vše. Opravdový profesionál se specializuje na konkrétní obor či několik vybraných oborů a musí jim rozumět jak ve své mateřštině, tak ve svém pracovním jazyce.

Může to být právo, medicína, ekonomika, technikaIT, chemie, stavebnictví, humanitní vědy, přírodní vědy nebo ještě užší specializace v rámci daného oboru, např. trestní právo, lékařské přístroje, účetnictví, automobilový průmysl, marketing apod. Specializaci překladatel získal buď tím, že daný obor vystudoval a/nebo v něm pracoval, a k tomu je výborně jazykově vybavený, nebo v něm nabyl praxi jako lingvista jeho častým překládáním, při kterém si potřebné oborové znalosti postupně doplňoval. Ať tak, či onak, každý překladatel se musí v daném oboru neustále vzdělávat, sledovat jeho vývoj a znát jeho současnou a užívanou terminologii, aby mohl svou práci provádět dobře.

Není zkrátka možné, aby překladatel perfektně rozuměl všem tématům. Odborný překlad bude kvalitní jen tehdy, když ho bude překládat člověk, který se v daném oboru vyzná. A často to nezahrnuje jen znalost terminologie, ale i znalost dané kultury – pokud se někdo specializuje například na právo, musí znát i právní systém dané země a při převodu z jednoho jazyka do druhého pak nenahrazovat jen jednotlivá slovíčka, ale hledat jejich funkční ekvivalenty, které budou danému systému odpovídat, a to platí i pro jiné obory.

Ve Skřivánku si proto překladatele pečlivě vybíráme i podle jejich specializace. Před zahájením spolupráce pro nás musí vyhotovit zkušební překlad v daném oboru, který následně posoudí zkušený a prověřený odborník. Spolupráci pak navážeme jen s těmi, kteří získají výborné hodnocení. Kvalitu jejich překladů i nadále monitorujeme a vyhodnocujeme, a to opět v daném oboru a konkrétní specializaci. Chceme tím zaručit, aby se překlady našich klientů dostaly do rukou jen opravdovým profesionálům.

Z tohoto důvodu je důležité text k překladu vždy nejen důkladně zanalyzovat a určit, jakého oboru a specializace se týká, ale také vědět, jakému účelu bude sloužit a kdo ho bude číst. Jinak se bude překládat text určený pro odbornou veřejnost, například pro lékaře, a jinak text určený pro širokou veřejnost, například pro pacienty, tak, aby mu daný typ čtenáře dobře rozuměl. Proto se od klientů vždy snažíme získat co nejvíce informací – ptáme se jich, zda mají k danému tématu nějaké referenční materiály (např. webové stránky, katalog, marketingové podklady), zda preferují použití nějakých konkrétních termínů, které již třeba mají ve firmě nebo v ostatních svých textech zavedené, a k jakým účelům bude překlad použit. To vše nám pomůže zvolit správný postup a zajistit co nejvyšší možnou kvalitu překladu. Může se ovšem také stát, že klient potřebuje přeložit text právě proto, že neví, čeho se týká, nebo dokonce ani netuší, v jakém je jazyce. Je tedy úkolem překladatelské agentury toto pro klienta zjistit a navrhnout mu optimální postup.

Složitějším případem je, když se v textu prolíná více oborů nebo specializací. Může se jednat například o smlouvu o dílo zahrnující specifické technické informace, kde se mísí právo a technika. V takovém případě je nezbytné překlad podrobit ještě srovnávací korektuře, kdy překladatelem bude ideálně odborník na hlavní obor a korektorem odborník na ten druhý. Nebo může jít o odborný text, který má sloužit k marketingovým účelům, kde je nutné se zaměřit jednak na odbornou terminologii, jednak na stylistickou stránku, aby takový text na cílového čtenáře zapůsobil přesně tak, jak bylo zamýšleno. V tomto případě bude žádoucí zvolit odborníka v daném oboru pro překlad a ten následně předat ke korektuře lingvistovi, který se zaměří na vypilování jazyka a stylu. Dobře zvoleným workflow budeme moci ručit za kvalitní převedení textu z hlediska jeho obou zaměření. Pokud se má takový text zveřejnit nebo tisknout, je korektura nezbytná.

Loading...
Loading...