Proč je korektura překladu důležitá?

Proč je korektura překladu důležitá?

Korektoři hrají podstatnou roli nejen v procesu průběžné kontroly kvality, jejímž hlavním cílem je ověřit kvalitu překladu před jeho odevzdáním, tedy zkontrolovat, zda je překlad přesný, srozumitelný, gramaticky správný, terminologicky jednotný a odpovídá účelu použití textu. Kromě toho se korektoři podílí na hodnocení vstupních testů uchazečů o práci v naší překladatelské agentuře. A v neposlední řadě prováděním korektur také poskytují cennou zpětnou vazbu našim překladatelům a pomáhají zdokonalovat metodické materiály a referenční zdroje terminologie pro jednotlivé specializace a obory.

Skřivánek je držitelem certifikace EN 17100 a poskytuje překlady v souladu s touto normou, která stanovuje specifické požadavky na poskytovatele překladatelských služeb a proces zpracování překladu, a korektura je podle ní jeho povinnou součástí. Norma pracuje s termíny revize, která označuje porovnání cílového textu (překladu) s textem zdrojovým (originálem), korektura, která kontroluje pouze text cílový, a lektorské posouzení, což je přezkoumání vhodnosti cílového textu k danému účelu a respektování konvencí v dané oblasti odborníkem z daného odvětví. 

Celý proces překladu pak podle normy zahrnuje tyto fáze: překlad, kontrola (revize překladatelem), revize (korektorem), lektorské posouzení (pokud je požadováno), korektura (dalším korektorem, pokud je součástí zakázky) a konečné ověření (projektovým manažerem). Termíny používané v této normě bohužel zcela neodpovídají zavedené praxi a tak stále není pro jednotlivé korektury zažitá jednotná terminologie a každý poskytovatel překladatelských služeb v podstatě používá svou vlastní. Skřivánek se snaží používat vypovídající názvy a jejich vysvětlení uvádí na svých stránkách, tak aby klienti přesně věděli, co si objednávají, nebo co jim podle daného účelu překladu a cílové skupiny doporučujeme – jazykovou korekturu, kterou vypracovává lingvista a která je zaměřena na opravu běžných pravopisných, gramatických a typografických chyb, překlepů a drobných stylistických nepřesností, významovou korekturu, kdy je korektor specialistou v daném oboru, porovnává překlad se zdrojovým textem a zajišťuje jeho kontrolu i z hlediska významu, obsahu a terminologie, nebo předtiskovou korekturu, která se provádí po grafickém zpracování překladu a kontroluje se při ní rovněž správné zobrazení všech znaků a obrázků, nebo kombinaci více korektur, kdy např. jeden korektor bude lingvista a druhý odborník na dané téma. 

Pro stanovení celkového procesu zpracování zakázky, zajištění odpovídající kvality a optimální ceny překladu je důležité znát účel překladu. Podle účelu překladu se liší styl, způsob vyjadřování, slovní zásoba i délka vět (jinak přistoupíme např. k překladu internetové stránky, prodejního katalogu, reklamního letáku, firemní dokumentace, článku v tisku pro širokou veřejnost nebo stati ve vědeckém časopise). Rozlišujeme pak, zda se jedná pouze o informativní překlad nebo překlad ke zveřejnění či do tisku a zda je překlad určen pro širokou nebo odbornou veřejnost. Informativní překlad bude přesný a kvalitní, věcně i jazykově správný, ale bez stylistické a grafické úpravy – tzn. splní svůj účel všude tam, kde jde jen o správné přenesení informací z jednoho jazyka do druhého. Na druhou stranu překlad určený ke zveřejnění bude stylisticky upravený překlad určený k reprezentaci a k použití zejména rodilými mluvčími cílového jazyka. Je to text, který má svou jazykovou a stylistickou úrovní přímo nebo nepřímo působit na cílového čtenáře, který má reprezentovat, prodávat, přesvědčovat a dělat dojem a je třeba, aby nebylo žádným způsobem poznat, že jde původně o překlad (kromě jazyka se zohlední i kulturní nuance dané země, použití synonym apod., k čemuž je kompetentní pouze rodilý mluvčí). Takový překlad také vyžaduje intenzivnější spolupráci s klientem (např. terminologické a stylistické konzultace) a s ohledem na formát zadání často také kvalitní DTP zpracování, případně předtiskovou korekturu vyhotoveného nátisku překladu ve formátu pdf před jeho uvolněním do tisku. Korektura překladu textu, který je určený k reprezentaci klienta a pro marketingové účely, má velký význam a má za úkol zvýšit jeho přesvědčivost pro příjemce. Nicméně bez ohledu na to, kde a jak mají být přeložené texty použity prochází všechny po dodání překladatelem ještě naší pečlivou interní kontrolou.

Kvalitu překladu můžete ovlivnit i vy jako zákazník. Kvalita nejvíce trpí, když nedochází k výměně informací. Je tedy důležité, aby si všichni tuto skutečnost uvědomili a spolupracovali na zajištění a předání všech potřebných informací překladateli i korektorovi, aby detailně porozuměli celému významu a kontextu. Proto se vždy ptáme, zda má klient k dispozici referenční materiály, zavedené firemní konvence a terminologii, překladovou paměť pro použití překladových nástrojů (CAT) nebo jiné podpůrné materiály. Nabízíme i možnost vytvoření a pravidelné aktualizování terminologického slovníku nebo stylistické příručky pro dlouhodobější spolupráci, abychom zajistili jednotné použití terminologie ve všech překládaných dokumentech. Klienta do celého procesu zpracování úzce zapojujeme, abychom zajistili maximální kvalitu – ptáme se na všechny nejasnosti, které se během překládání mohou objevit, případně upozorňujeme na nesrovnalosti v originále, které je potřeba v překladu vyjasnit.

Pečlivým výběrem našich dodavatelů a jejich pravidelným hodnocením a metodickou podporou, přesně stanovenými procesy, využitím moderních překladatelských technologií a uvážlivým zohledněním účelu překladu a cílové skupiny zaručujeme kvalitní služby a spokojenost zákazníka.

Mgr. Petra Sendlerová, metodička pro překlady a tlumočení

Loading...
Loading...