Pravidla věrnostního bonusového programu MAX

  • Home
  • »
  • Pravidla věrnostního bonusového programu MAX

Pro zákazníky společnosti Skřivánek s.r.o., se sídlem Na dolinách 22, Praha 4, 147 00, : 607 15 235 (dále jen „provozovatel“), je připraven Věrnostní program (dále jen „VP“). V rámci VP získávají registrovaní zákazníci (dále jen „účastníci“) body za čerpané služby. Tyto body si mohou účastníci za stanovených podmínek vyměnit za odměny. Členství ve VP se řídí níže uvedenými pravidly.

 

1. Členství ve Věrnostním programu

1.1. Účastníkem VP se může stát výhradně fyzická osoba, zákazník provozovatele, starší 18 let

1.2. Registrace do VP probíhá elektronickou cestou na tomto odkazu nebo odevzdáním vyplněné tištěné přihlášky na kterékoli z poboček provozovatele. Povinným údajem přihlášky je, bez ohledu na její formu, mj.
e-mailová adresa žadatele o účast v bonusovém programu MAX.

1.3. Po vyplnění a odeslání/odevzdání přihlášky provozovateli si provozovatel vyhrazuje lhůtu v trvání 5 pracovních dní na zpracování a ověření údajů uvedených v přihlášce.

1.4. Pokud je přihláška neúplná nebo jsou v přihlášce uvedené nesprávné údaje, provozovatel si vyhrazuje právo neprovést kroky vedoucí k dokončení registrace.

1.5. Provozovatel informuje žadatele o případné neúplnosti přihlášky nebo chybách údajů zde uvedených výhradně elektronickou cestou na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Jestliže se nepodaří vady přihlášky odstranit, pak provozovatel oznámí žadateli o účast jeho nezaregistrování výhradně elektronickou cestou na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

1.6. Účast ve VP vzniká a body se začínají na kontě účastníka evidovat k datu uvedenému v potvrzení přihlášky ze strany provozovatele.

1.7. Registrační údaje s potvrzením o přijetí přihlášky odešle provozovatel výhradně elektronickou cestou na e-mailovou adresu uvedenou žadatelem.
Stejným způsobem zasílá provozovatel účastníkovi také jakoukoliv další korespondenci v rámci VP.

1.8. Každému účastníkovi provozovatel vytvoří a vede pouze jeden účastnický účet, další účet účastníkovi vytvoří teprve po zrušení původního účtu.

2. Evidence bodů

2.1. Po úspěšné registraci se účastníkovi automaticky připočítávají body na konto účastníka za veškeré čerpané jazykové služby nabízené společností Skřivánek s.r.o., objednané daným registrovaným účastníkem.

2.2. Přičítání bodů na konto účastníka probíhá ze zakázek objednaných daným registrovaným účastníkem přímo pro účastníka a/nebo účastníkem oprávněně objednaných pro třetí osobu či jménem třetí osoby.

2.3. Body budou na konto účastníka připsány při splnění veškerých podmínek k datu připsání peněžních prostředků na účet provozovatele, evidovaných provozovatelem jako plná úhrada předmětných služeb objednaných účastníkem.

2.4. V případě, že úhrada za objednanou službu byla připsána na účet provozovatele se zpožděním a nikoli v řádném termínu splatnosti, uvedeném na daňovém dokladu vystaveném provozovatelem za čerpání těchto služeb, je provozovatel oprávněn nezapočítat účastníkovi body za předmětné pozdně uhrazené služby.

2.5. Body se načítají pouze na účty účastníků řádně registrovaných ve Věrnostním programu.

2.6. Při splnění všech podmínek uvedených v těchto pravidlech se účastníkovi na jeho konto přičítá 1 bod za každých 50 Kč bez DPH z plateb připsaných za zakázky objednané účastníkem. Čím více účastník objednává, tím vyšší poměrovou část bodů získává. Přesný rozpis se řídí následující tabulkou:

 

Počet bodů – Hodnota poukazu

  • 1 000 bodů – poukaz v hodnotě 200 Kč
  • 2 000 bodů – poukaz v hodnotě 500 Kč
  • 3 500 bodů – poukaz v hodnotě 1 000 Kč
  • 7 000 bodů – poukaz v hodnotě 2 500 Kč
  • 12 000 bodů – poukaz v hodnotě 5 000 Kč

 

2.7. Nelze sčítat body z několika účastnických kont, i kdyby tyto účty byly v rámci jedné společnosti a/nebo jediného účastníka.

3. Informace o bodech

3.1. Stav bodového konta si můžete zkontrolovat ve vašem online účtu na adrese: https://muj.skrivanek.cz/Account/Login/. Pro zjištění stavu bodového konta účastníka je také možné obrátit se e-mailem na adresu mojekonto@skrivanek.cz, případně telefonicky na příslušnou spolupracující pobočku společnosti Skřivánek s.r.o. (při dotazu je vždy nutné uvést registrační údaje účastníka).

4. Čerpání odměn

4.1. Odměnou za získané body jsou poukázky na nákup zboží v internetovém obchodě MALL.CZ na internetové adrese www.mall.cz.

4.2. Žádost o čerpání odměn lze zaslat buď elektronicky pomocí dotazu ze svého účtu, e-mailem na adrese mojekonto@skrivanek.cz, nebo telefonicky, popř. osobně na příslušné spolupracující pobočce.

4.3. Účastník je oprávněn čerpat odměny v takové výši, jaká odpovídá aktuálnímu stavu jeho konta.

4.4. Odměny získané v rámci VP je možné obdržet na žádost účastníka buď poštou, elektronicky nebo osobním předáním.

4.5. V případě osobního předání je účastník povinen podepsat přejímací protokol jako důkaz o tom, že odměna byla převzata.

4.6. Převzetím odměny se stav bodového konta účastníka automaticky snižuje o příslušný počet bodů.

5. Platnost bodů

5.1. Body na kontě účastníka mají platnost 24 měsíců od data jejich připsání.

5.2. Po vypršení této lhůty se nevyčerpané body automaticky a bez náhrady odepisují z konta účastníka.

6. Stížnosti

6.1 Stížnosti týkající se VP vyřizují manažeři příslušných zúčastněných poboček na základě posouzení konkrétního případu.

7. Ostatní ustanovení

7.1 V případě porušení pravidel nebo zneužití VP je provozovatel oprávněn vyloučit takového účastníka z programu VP bez náhrady.

7.2 Provozovatel může pravidla VP jednostranně měnit a doplňovat. O těchto změnách a dodatcích a o datech účinnosti těchto změn a dodatků je provozovatel povinen v dostatečném předstihu informovat účastníky registrované ve VP. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit VP a v takovém případě je povinen umožnit odběr získaných bodů v předem stanovené lhůtě a za předem stanovených obchodních podmínek. Současně provozovatel zajistí, aby byly změny a doplnění pravidel VP i s daty jejich účinnosti zpřístupněny různými informačními prostředky.

7.3 Účastník zapsáním do programu LP potvrzuje, že si přečetl pravidla pro zpracování osobních údajů ve společnosti Skřivánek, s.r.o., která lze najít na stránce: https://www.skrivanek.cz/cz/zpracovani-ochrana-osobnich-udaju. Provozovatel může tento informační systém vést výhradně pro své potřeby na dobu neurčitou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7.4 Po vymazání e-mailové adresy na žádost účastníka jsou dosud nevyužité body na jeho účtu automaticky a bez náhrady z jeho účtu odepsány v den, kdy byla podána žádost o výmaz.

Pravidla VP nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

Loading...
Loading...