Definice jednotlivých služeb

 • Home
 • »
 • Definice jednotlivých služeb

PŘEKLADY (T)

Překlad (TR)
 • Písemný převod textu ze zdrojového do cílového jazyka. Cílem je správně pochopit význam zdrojového textu a záměr autora a vyjádřit jej ve vlastním jazyce. Překlad musí být přesný, srozumitelný, gramaticky správný, terminologicky jednotný a stylově musí odpovídat účelu jeho použití a cílové skupině, pro kterou je určen, s ohledem na instrukce a poskytnuté referenční materiály.
 • Překlad provádí překladatel, který je rodilý mluvčí cílového jazyka (resp. jeho znalost cílového jazyka odpovídá úrovni rodilého mluvčího) s odpovídajícími odbornými znalostmi a výbornou znalostí zdrojového jazyka a terminologie.
 • Během překládání je nutné dodržet veškeré instrukce a pracovat s poskytnutými referenčními materiály, stylistickou příručkou a terminologickými slovníky.
 • Dále si překladatel samostatně vyhledává další potřebné informace a doplňující materiály (webové stránky klientů a ostatních firem v oboru, odborné slovníky, odborné časopisy atd.), potřebné ke správnému pochopení zdrojového textu a jeho adekvátnímu převedení do cílového jazyka, včetně zavedené klientovy terminologie.
 • Překladatel je povinen využívat při realizaci objednávky pouze překladatelské paměti dodané klientem. Bez písemného svolení zadavatele je překladateli výslovně zakázáno při realizaci objednávky používat jakékoli nástroje třetích stran pro překlad textu metodou strojového překladu (Machine Translation).
 • V případě nejasností týkajících se instrukcí nebo textu k překladu (zkratky, nejasné výrazy, nečitelnost) je potřeba v dostatečném předstihu před konečným odevzdáním překladu informovat zadavatele a objasnit si všechny sporné body, ideálně formou zaslání dotazů v podobě vyplněného souboru „Query Report“.
 • Vyhotovený překlad musí splňovat následující minimální požadavky:
  • přesnost (přesné přenesení původního významu do cílového jazyka);
  • správnost (správný přepis údajů: čísel, názvů, jmen apod., abecední řazení slov, rejstříků);
  • úplnost (veškerý text musí být přeložený, bez neopodstatněného vynechání části zdrojového textu v překladu nebo nadbytečného přidání nebo prodlužování textu, pokud není v instrukcích stanoveno jinak, včetně záhlaví a zápatí);
  • jazyková správnost (gramatika, jazyk, psaní malých a velkých písmen, přejatých slov, složenin atd., interpunkce [dělení slov, použití spojovníku a pomlčky, správné uvozovky, mezery, čárky apod.], větná skladba odpovídající platným pravidlům a konvencím cílového jazyka, překlad neobsahuje pravopisné chyby ani překlepy);
  • terminologická správnost a jednotnost (použití správné odborné a oborové terminologie, dodržení terminologie zákazníka dle poskytnutého terminologického slovníku a dodaných referencí nebo dohledatelné na webových stránkách klienta, jednotné použití terminologie);
  • vhodný a jednotný styl a registr jazyka odpovídající zamýšlenému použití a cílové skupině (správné vyznění překladu, srozumitelnost, vyvarování se doslovného překladu, dodržení stylistických pokynů, použití neutrálního jazyka s ohledem na mužský/ženský rod, slovesné časy, překlad rčení, bibliografie, citace apod.);
  • správné a jednotné přizpůsobení cílového textu místním jazykovým konvencím (desetinné tečky nebo čárky, formát času, kalendářních dat a čísel [oddělování řádů tisíců mezerou, tečkou nebo čárkou], měrné jednotky, měny, formát adres a telefonních čísel, topografické výrazy, jména a tituly osob, pracovní pozice, způsob oslovení, oficiální názvy institucí a organizací, názvy společností a produktů, obchodní značky, názvy právních / všeobecně uznávaných dokumentů, zkratky a akronymy, klávesové zkratky a jiná místní specifika);
  • dodržení formátování podle zdrojového textu (dodržení rozvržení a toku textu a odstavců, odrážek a číslování, okrajů, stylu odstavců, typu a fontu písma [patkové, bezpatkové], řezu písma [tučné, podtržené, kurzíva], obecných symbolů [např. ©, ®, &, %, ™, #] a dalších prvků, jako např. obsahy, seznamy a tabulky, velikost a rozložení stránky, záhlaví a zápatí, obrázky, diagramy, grafika, vyobrazení, odkazy atd., použití mezer [např. žádné mezery či dvojité mezery], formátovacích značek [tagů] apod.).;
  • překlad musí být vyhotovený v určeném editoru, požadované verzi a formátu.
 • Před odesláním překladu je nutné si text po sobě přečíst, zkontrolovat pravopis a gramatiku (pomocí nástroje na kontrolu pravopisu a gramatiky), ujistit se, že text je stylisticky a terminologicky jednotný, že v překladu není nic vynecháno (včetně záhlaví a zápatí) a že splňuje všechny výše zmíněné požadavky.
 • Jednotka účtování: zdrojové, nebo, v případě needitovatelného formátu, cílové slovo.
 • Technika: přepis textu v požadovaném formátu a editoru.
 • Kapacita: 250–300 slov/hod.

 

Překlad s využitím CAT (TC)
 • Písemný převod textu ze zdrojového do cílového jazyka prováděný ve speciálním překladovém programu CAT[1] (např. SDL Trados Studio, MemoQ, Wordfast atd.). Cílem je správně pochopit význam zdrojového textu a záměr autora a vyjádřit jej ve vlastním jazyce. Překlad musí být přesný, srozumitelný, gramaticky správný, terminologicky jednotný a stylově musí odpovídat účelu jeho použití a cílové skupině, pro kterou je určen, s ohledem na instrukce a poskytnuté referenční materiály.
 • Překlad provádí překladatel, který je rodilý mluvčí cílového jazyka (resp. jeho znalost cílového jazyka odpovídá úrovni rodilého mluvčího) s odpovídajícími odbornými znalostmi, výbornou znalostí zdrojového jazyka, terminologie a požadovaného CAT nástroje.
 • Překladatel musí pracovat s dodanou překladovou pamětí, v požadovaném typu a verzi CAT nástroje a vyhotovit překlad v požadovaném formátu.
 • Během překladu je nutné dodržet veškeré instrukce a pracovat s dodanými referenčními materiály, stylistickou příručkou a terminologickými slovníky, zpravidla naimportovanými do CAT nástroje ve formě terminologické databáze.
 • Překladatel je povinen využívat při realizaci objednávky pouze překladové paměti dodané zadavatelem. Bez písemného svolení zadavatele je překladateli výslovně zakázáno při realizaci objednávky používat jakékoli nástroje třetích stran pro překlad textu metodou strojového překladu (Machine Translation).
 • Dle potřeby si překladatel samostatně vyhledává další potřebné informace a doplňující materiály (webové stránky klientů a jiných firem v oboru, odborné slovníky, odborné časopisy atd.) potřebné ke správnému pochopení zdrojového textu a jeho správnému převedení do cílového jazyka – vše provádí za současného dodržování klientovy již zavedené terminologie (srov. připojenou terminologii přímo v překladovém projektu).
 • V případě zpracování SEOpřekladu (SEO = search engine optimization), určeného pro překlad webových stránek a e-shopů (lokalizaci), je třeba do překladu implementovat vhodná klíčová slova a fráze pro daný trh, cílovou skupinu a obor, jejichž seznam překladatel od zadavatele obdrží před realizací objednávky. Výskyt klíčových slov v překladu by měl být co nejčastější, aby tak dané stránky dosáhly co nejlepšího umístění ve vyhledávačích, ovšem s ohledem na zachování jejich přirozeného znění a stylistiku odpovídající marketingovým textům.
 • Během překladu je třeba dbát na to, aby byly v cíli dodržovány veškeré formátovací značky, tzv. tagy, tj. aby tagy v cílovém textu  přesně odpovídaly tagům ve zdrojovém textu (V odůvodněných případech je možné smazat tag, který představuje např. apostrof v původní angličtině apod., eventuálně je možné změnit pořadí tagů z důvodu odlišného slovosledu zdrojového a cílového textu.).
 • V případě zadání částečně předpřeloženého souboru překladatel nemění obsah 100% a kontextových shod, tyto segmenty pouze kontroluje a aktivně využívá pro zachování konzistence překladu, není-li v instrukcích uvedeno jinak. Pokud však v těchto shodách při překladu objeví zjevné gramatické nebo pravopisné chyby, opraví je tak, aby se tyto chyby již neobjevovaly v dalších výskytech. Pokud v nich najde jinou závažnou chybu (významovou, terminologickou, stylistickou), upozorní na ni zadavatele a opravuje ji až po jeho schválení.
 • Pro zajištění konzistence překladu je třeba kromě využívání případné terminologické databáze, 100% a kontextových shod z překladové paměti také v paměti aktivně vyhledávat za pomocí funkce Concordance“, např. při překladu nových termínů a slovních spojení.

 

 • V případě nejasností týkajících se instrukcí, textu k překladu (zkratek či jinak nejasných výrazů) nebo technických problémů s CAT nástrojem je nezbytné co nejdříve informovat zadavatele, objasnit si všechny sporné body, příp. technické problémy vyřešit včas (s ohledem na termín vyhotovení objednávky).
 • Před odevzdáním musí být ze strany dodavatele překlad zkontrolován pomocí vestavěného nástroje pro kontrolu kvality a správnosti (QA Checker), který upozorňuje na formální chyby v překladu (konzistence, správnost čísel, tagů, interpunkce, úplnost překladu atd., dle nastavení zadavatele. Součástí je také standardní vestavěná kontrola pravopisu (tzv. spell-check).
 • Nakonec je vhodné si výsledný překlad po sobě přečíst a ujistit se tak, že je text gramaticky bezchybný, stylisticky a terminologicky jednotný, že v překladu není nic vynecháno a že splňuje všechny výše zmíněné požadavky. Tato kontrola probíhá procházením jednotlivých segmentů a „vyhodnocování“ textu jako celku.
 • Vyhotovený překlad musí splňovat stejné minimální požadavky jako běžný překlad (TR).
 • Překladatel je povinen odevzdat překlad ve formátu požadovaném ze strany zadavatele (standardně SDL projektový balíček).
 • Jednotka účtování: zdrojové slovo a odpovídající sleva dle CAT analýzy.
 • Technika: přepis textu v požadovaném formátu s použitím požadovaného CAT nástroje.
 • Kapacita: 250–300 slov/hod.

[1] CAT nástroje umožňují překlad nejrůznějších formátů za pomoci tzv. překladové paměti (translation memory, dále TM). CAT nástroje rozdělují text na segmenty (většinou věty) a během překladu ukládají přeložené páry segmentů do TM. Pokud se dále v tomtéž či jiném textu objeví segment, který již byl jednou přeložen a uložen do TM, CAT nástroj jej nabídne překladateli. Pokud existuje terminologie v podobě slovníku, CAT nástroj uživateli na relevantních místech nabídne preferovaný překlad výrazu. CAT nástroje umožňují po importu zdrojového formátu speciální přípravu, např. uzamčení částí textů, jež nejsou určeny k překladu (např. součásti zdrojového kódu, časové kódy atp.). Dále před exportem překladu v původním formátu umožňují zkontrolovat veškeré potenciální odchylky od zdrojového formátování, jazykové inkonzistence nebo správnost gramatiky a pravopisu cílového jazyka (skrze vestavěný Quality Assurance Checker, dále QA Checker).

Překlad soudní (TW)
 • Písemný převod textu ze zdrojového do cílového jazyka vyhotovený soudním překladatelem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR v souladu se zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, a souvisejícími vyhláškami.
 • Soudní překladatel je povinen dohledávat si samostatně potřebné informace a doplňující materiály nutné ke správnému pochopení zdrojového textu a jeho správnému převedení do cílového jazyka, zejména vzory úředních dokumentů v cílovém jazyce.
 • V případě nejasností týkajících se instrukcí nebo textu k překladu (zkratky, nejasné výrazy, nečitelnost) je potřeba v dostatečném předstihu před konečným odevzdáním překladu informovat zadavatele a objasnit si všechny sporné body.
 • Soudní překladatel je povinen přeložit veškerý text předlohy včetně razítek a podpisů (když je podpis nečitelný, napíše: (nečitelný podpis), popíše i typ razítka, např. (kulaté razítko)), potvrzení od notáře o pravosti kopie, veškerá vyšší ověření dokumentu apod. a současně musí zachovat úpravu zdrojového dokumentu.
 • Vyhotovený překlad musí splňovat stejné minimální požadavky jako běžný překlad (TR).
 • Soudní překlad se odevzdává v listinné (fyzické) nebo elektronické podobě podle dohody se zadavatelem.
 • Soudní překlad v listinné podobě dále musí splňovat následující formální náležitosti:
  • Překlad se svazuje s originálním zdrojem nebo notářsky ověřenou fotokopií zdroje. (Pokud je možné překlad svázat pouze s prostou kopií zdroje, je nutné tuto skutečnost uvést v překladatelské doložce. Takto svázaný překlad však bude mít pouze účinky prosté kopie, nikoli úřední listiny.)
  • Na první stranu se uvádí, z jakého jazyka je překlad proveden. Tato informace se uvádí v cílovém jazyce.
  • Na poslední straně musí překladatel přidat překladatelskou doložku, kterou dokládá obsahovou a formální shodu překladu se zdrojem a potvrzuje, že byl jmenován soudem k vyhotovování ověřených překladů.
  • Překlad musí být stvrzen kulatým úředním razítkem, tzv. překladatelskou pečetí (o průměru 20, 25 nebo 36 mm) a podpisem soudního překladatele. Razítko a podpis se dávají pod překladatelskou doložku.
  • Razítkem by měly být přetištěny i všechny polepky, které spojují zdroj nebo notářsky ověřenou fotokopii zdroje s překladem.
  • Doporučuje se, aby byly zdroj nebo notářsky ověřená fotokopie zdroje a překlad svázány červeno-modro-bílou šňůrkou (trikolórou). Sešívací šňůrka by měla být připevněna polepkou k poslední straně překladu a přetištěna překladatelskou pečetí. Uzlík na šňůrce by měl být pod polepkou
  • Odevzdává se fyzicky (osobně či poštou apod.).
 • I když soudní překladatel není povinen dodat překlad, který je požadovaný ve fyzické podobě, před konečným odevzdáním nejprve elektronicky, protože za kvalitu svého překladu plně odpovídá, tento postup je upřednostňován, protože tak má zadavatel možnost provést interní kontrolu překladu, překlad uložit v systému, kde je posléze archivován, a teprve po provedení kontroly požádat soudního překladatele o doručení svázaného překladu ve fyzické podobě.
 • V případě přijetí zdrojových dokumentů ve fyzické podobě je soudní překladatel povinen učinit veškerá nezbytná opatření, aby zabránil poškození, zničení nebo ztrátě majetku klienta.
 • Pokud je soudní překlad požadovaný v oficiální elektronické podobě, vyhotovuje se ve formátu PDF/A a musí být opatřen elektronickým podpisem a časovým razítkem soudního překladatele. Nesvazuje se a odevzdává se elektronicky, jinak pro něj platí všechny ostatní formální náležitosti jako pro překlad v listinné podobě.
 • Takto provedený překlad splňuje požadavky státních orgánů na překládání cizojazyčných dokumentů pro úřední úkony.
 • Před odevzdáním překladu je nutné si text po sobě přečíst, zkontrolovat pravopis a gramatiku (pomocí nástroje na kontrolu pravopisu a gramatiky), ujistit se, že text je stylisticky a terminologicky jednotný, že v překladu není nic vynecháno a že splňuje všechny výše zmíněné požadavky
 • Jednotka účtování: cílová NS, tj. 1 800 znaků včetně mezer (počet NS se vypočítá z cílového počtu znaků se zaokrouhlením na jedno desetinné místo).
 • Technika: přepis textu v požadovaném formátu a s výše uvedenými formálními náležitostmi.
 • Kapacita: 250–300 slov/hod.

 

Překlad software (TS)
 • Písemný převod textu ze zdrojového do cílového jazyka prováděný ve speciálním překladovém (CAT) nebo lokalizačním programu. Překlad musí být přesný a srozumitelný, gramaticky správný a terminologicky jednotný a stylově musí odpovídat účelu jeho použití a cílové skupině, pro kterou je určen, s ohledem na instrukce a poskytnuté referenční materiály.
 • Překlad softwaru je obvykle rozdělen do dvou částí – překlad uživatelského rozhraní (překlad UI – User Interface) a překlad dokumentace (překlad UA – User Assistance).
 • Překlad UI – překlad textu obsaženého zejména v grafickém rozhraní softwaru, tj. textu vyskytujícího se v dialogových oknech aplikací, menu, ovládacích prvcích atd. Překlad se provádí ve speciálním lokalizačním nástroji – např. Alchemy Catalyst, Passolo, Microsoft Localisation Studio, Visual Localize, Novell Localization Workbench, Symantec Pebbles, Oracle HyperHub, Lotus RED, ResEdit, Resorcerer, Project Builder, Interface Builder, AppleGlot, PowerGlot, Installer Vise. Jednotlivé věty tohoto typu překladu se nazývají „stringy“ (řetězce exportované z překládané aplikace).
 • Překlad UA – překlad dokumentace, např. text nápovědy, uživatelských příruček, instalačních příruček, webové stránky týkající se daného softwaru, reklamní letáky apod. Překlad se provádí pomocí standardních CAT nástrojů – např. Across, SDL Trados, Wordfast, SDLX atd. Překlad dokumentace obvykle probíhá až po překladu uživatelského rozhraní, velmi často se v této dokumentaci totiž odkazuje na ovládací prvky softwaru. Během překladu dokumentace by tedy překladatelé měli mít přístup k překladům softwaru, aby odkazy překládali konzistentně.
 • Do lokalizace softwaru patří i překlad stringů předpřipravených a dodaných klientem, např. v *.xls souboru (tj. text vyexportovaný z lokalizovaného programu v případě, že není možné použít lokalizační nástroj).
 • přípravu textu pro překlad a následnou lokalizaci a technické zpracování se stará softwarový specialista.
 • Překlad provádí překladatel, který je rodilý mluvčí cílového jazyka (resp. jeho znalost cílového jazyka odpovídá úrovni rodilého mluvčího) s odpovídajícími odbornými znalostmi, výbornou znalostí zdrojového jazyka a terminologie a znalostí požadovaného CAT a/nebo lokalizačního nástroje.
 • Překladatel musí pracovat s dodanou překladovou pamětí, v požadovaném typu a verzi CAT nebo lokalizačního nástroje a vyhotovit překlad v požadovaném formátu.
 • Během překladu je nutné dodržet veškeré instrukce a pracovat s dodanými referenčními materiály, stylistickou příručkou a terminologickými slovníky, zpravidla naimportovanými v terminologické databázi do CAT nástroje.
 • Překladatel je povinen využívat při realizaci objednávky pouze překladové paměti dodané zadavatelem. Bez písemného svolení zadavatele je překladateli výslovně zakázáno při realizaci objednávky používat jakékoli nástroje třetích stran pro překlad textu metodou strojového překladu (Machine Translation).
 • Dle potřeby si překladatel samostatně vyhledává další potřebné informace a doplňující materiály (webové stránky klientů a jiných firem v oboru, odborné slovníky, odborné časopisy atd.) potřebné ke správnému pochopení zdrojového textu a jeho správnému převedení do cílového jazyka – vše provádí za současného dodržování klientovy již zavedené terminologie (srov. připojenou terminologii přímo v překladovém projektu).
 • Během překladu je třeba dbát na to, aby byly v cíli dodržovány veškeré formátovací značky, tzv. tagy, tj. aby tagy v cílovém textu  přesně odpovídaly tagům ve zdrojovém textu (V odůvodněných případech je možné smazat tag, který představuje např. apostrof v původní angličtině apod., eventuálně je možné změnit pořadí tagů z důvodu odlišného slovosledu zdrojového a cílového textu.).
 • V případě zadání částečně předpřeloženého souboru překladatel nemění obsah 100% a kontextových shod, tyto segmenty pouze kontroluje a aktivně využívá pro zachování konzistence překladu, není-li v instrukcích uvedeno jinak. Pokud však v těchto shodách při překladu objeví zjevné gramatické nebo pravopisné chyby, opraví je tak, aby se tyto chyby již neobjevovaly v dalších výskytech. Pokud v nich najde jinou závažnou chybu (významovou, terminologickou, stylistickou), upozorní na ni zadavatele a opravuje ji až po jeho schválení.
 • Pro zajištění konzistence překladu je třeba kromě využívání případné terminologické databáze, 100% a kontextových shod z překladové paměti také v paměti aktivně vyhledávat za pomocí funkce „Concordance“, např. při překladu nových termínů a slovních spojení.
 • V případě nejasností týkajících se instrukcí, textu k překladu (zkratek či jinak nejasných výrazů) nebo technických problémů s CAT nástrojem je nezbytné co nejdříve informovat zadavatele, objasnit si všechny sporné body, příp. technické problémy vyřešit včas (s ohledem na termín vyhotovení objednávky).
 • Před odevzdáním musí být ze strany dodavatele překlad zkontrolován pomocí vestavěného nástroje pro kontrolu kvality a správnosti (QA Checker), který upozorňuje na formální chyby v překladu (konzistence, správnost čísel, tagů, interpunkce, úplnost překladu atd., dle nastavení zadavatele. Součástí je také standardní vestavěná kontrola pravopisu (tzv. spell-check).
 • Nakonec je vhodné si výsledný překlad po sobě přečíst a ujistit se tak, že je text gramaticky bezchybný, stylisticky a terminologicky jednotný, že v překladu není nic vynecháno a že splňuje všechny výše zmíněné požadavky. Tato kontrola probíhá procházením jednotlivých segmentů a „vyhodnocování“ textu jako celku.
 • Vyhotovený překlad musí splňovat stejné minimální požadavky jako běžný překlad (TR).
 • Překladatel je povinen odevzdat překlad ve formátu požadovaném ze strany zadavatele (standardně SDL projektový balíček).

SPECIFIKA PŘEKLADU SOFTWARU:

 • Překladatel musí používat klientskou terminologii a pracovat s dodanou stylistickou příručkou. Pokud není k dispozici, měl by se řídit standardním terminologickým slovníkem společnosti Microsoft a její stylistickou příručkou.
 • Dále musí překladatel používat referenční materiály, ideálně samotný software, a dohledávat si v nich kontext ke stringům.
 • Stringy často obsahují speciální znaky, např. %, & a \n, které mají v textu svou funkci, a proto je třeba je v překladu zachovat. V přeložené větě se umístí s ohledem na jejich význam a syntaktická pravidla daného jazyka.
 • Počet znaků cílového textu by měl být zpravidla nižší nebo maximálně stejný jako počet znaků textu zdrojového, nestanoví-li klient jinak. Pro zkrácení textu je možné použít zkrácení slov při zachování srozumitelnosti textu, nestanoví-li zadavatel jinak.
 • Překládá se celý text včetně ovládacích prvků, softwarových položek apod., nestanoví-li zadavatel jinak.
 • Jednotka účtování: zdrojové slovo nebo string (v případě složenin slov), v případě zpracování CAT nástrojem – zdrojové slovo a odpovídající sleva dle CAT analýzy.
 • Technika: přepis textu v požadovaném formátu a editoru, případně s použitím CAT nebo lokalizačního nástroje.
 • Kapacita: 250 slov/hod.
Překlad titulků (TT)
 • Písemný převod titulků ze zdrojového do cílového jazyka prováděný ideálně ve speciálním překladovém programu CAT, například v SDL Trados Studiu od verze 2019, která umožňuje instalaci plug-in Studio Subtitling [2] (příp. dalších dle zdrojového formátu). Cílem je správně pochopit význam zdrojových titulků v daném kontextu a převést je do vlastního jazyka. Překlad musí významově odpovídat originálu, musí být srozumitelný, gramaticky správný, terminologicky jednotný a stylově musí odpovídat danému žánru a divákům, pro které je určen, s ohledem na instrukce a poskytnuté referenční materiály. Zároveň musí délka jednoho řádku titulků a počet řádků odpovídat požadavkům klienta, proto může být na některých místech nutné překlad oproti zdroji přeformulovat (použít kratší synonymum, vynechat slova, která se nepodílejí na výsledném významu apod.).
 • Překlad provádí překladatel, který je rodilý mluvčícílového jazyka (resp. jeho znalost cílového jazyka odpovídá úrovni rodilého mluvčího) s odpovídajícími odbornými znalostmi, výbornou znalostí zdrojového jazyka, terminologie a požadovaného nástroje.
 • Překladatel musí pracovat s dodanou překladovou pamětí, v požadovaném softwarua vyhotovit překlad v požadovaném formátu.
 • Během překladu je nutné dodržet veškeré instrukcea pracovat s dodanými referenčními materiály, stylistickou příručkou a terminologickými slovníky, zpravidla naimportovanými do CAT nástroje ve formě terminologické databáze, a respektovat kontext titulkovaného díla. 
 • Bez písemného svolení zadavatele je překladateli výslovně zakázáno při realizaci objednávky používat jakékoli nástroje třetích stran pro překlad textu metodou strojového překladu (Machine Translation).
 • Dle potřeby si překladatel samostatně vyhledává další potřebné informacea doplňující materiály (webové stránky klientů a jiných firem v oboru, odborné slovníky, odborné časopisy atd.) potřebné ke správnému pochopení zdrojového textu a jeho správnému převedení do cílového jazyka – vše provádí za současného dodržování klientovy již zavedené terminologie (srov. připojenou terminologii přímo v překladovém projektu).
 • Během překladu je třeba dbát na to, aby byly v cíli dodržovány veškeré formátovací znaky, tzv. tagy, tj. aby tagy v cílovém textu přesně odpovídaly tagům ve zdrojovém textu (V odůvodněných případech je možné smazat tag, který představuje např. apostrof v původní angličtině apod., eventuálně je možné změnit pořadí tagů z důvodu odlišného slovosledu zdrojového a cílového textu.).
 • V případě nejasnostítýkajících se instrukcí, textu k překladu (zkratek či jinak nejasných výrazů) nebo technických problémů se softwarem je nezbytné co nejdříve informovat zadavatele, objasnit si všechny sporné body, příp. technické problémy vyřešit včas (s ohledem na termín vyhotovení objednávky).
 • Před odevzdáním musí být ze strany dodavatele překlad zkontrolován pomocí vestavěného nástroje pro kontrolu kvality a správnosti(QA Checker), který upozorňuje na formální chyby v překladu (konzistence, správnost čísel, tagů, interpunkce, úplnost překladu atd.). Součástí je také standardní vestavěná kontrola pravopisu (tzv. spell-check).
 • Nakonec je vhodné si výsledný překlad po sobě přečíst a ujistit se tak, že je text gramaticky bezchybný, stylisticky a terminologicky jednotný, že v překladu není nic podstatného vynecháno (s ohledem na požadovanou délku titulků), a že splňuje všechny výše zmíněné požadavky. Tato kontrola může probíhat v podobě procházení jednotlivých segmentů za aktivního využívání náhledu v rámci videa (okno Subtitling Preview z plug-in Studio Subtitling).
 • Vyhotovený překlad musí splňovat stejné minimální požadavkyjako běžný překlad (TR).
 • Překladatel je povinen odevzdat překlad ve formátu požadovaném ze strany zadavatele (standardně SDL projektový balíček).
 • Jednotka účtování: zdrojová minuta záznamu.
 • Technika: přepis titulků v požadovaném formátu a titulkovacím nástroji.
 • Kapacita: 5 min záznamu / hod.

[2] Studio Subtitling je plug-in usnadňující překlad titulků (ve formátu SRT, VTT aj.) přímo v rozhraní SDL Trados Studia.
Po vložení překladu do cílového segmentu tak skrze náhled může překladatel vidět, jak bude titulek vypadat v samotném
videu. Zároveň plug-in hlídá dodržování navolených parametrů, jako je minimální a maximální čtecí rychlost ve znacích
za sekundu (CPS), maximální počet znaků na řádku (CPL) nebo maximální počet řádků v titulku (LPS).

KOREKTURY (P)

Jazyková korektura (PE)
 • Jednojazyčná korektura – kontrola cílového textu po jazykové a stylistické stránce, případně jeho oprava. Cílový text musí být srozumitelný, gramaticky správný a terminologicky jednotný a stylově musí odpovídat účelu jeho použití a cílové skupině, pro kterou je určen, s ohledem na instrukce a poskytnuté referenční materiály.
 • Korekturu provádí korektor, který je rodilý mluvčí cílového jazyka.
 • Korektor pracuje se stejnými materiály (instrukcemi, referencemi, stylistickou příručkou, terminologickými slovníky apod.) jako překladatel a má k dispozici zdrojový text pro porovnání.
 • Cílem je kontrola:
  • správnosti (správný přepis údajů: čísel, názvů, jmen apod., abecední řazení slov, rejstříků);
  • úplnosti a smysluplnosti (veškerý text musí být přeložený, bez neopodstatněného vynechání části zdrojového textu v překladu nebo nadbytečného přidání nebo prodlužování textu, pokud není v instrukcích stanoveno jinak, včetně záhlaví a zápatí) – lze i bez znalosti zdrojového jazyka (pokud má korektor pochybnosti o úplnosti překladu nebo o významu, informuje o tom zadavatele);
  • jazykové správnosti (gramatika, jazyk, psaní malých a velkých písmen, přejatých slov, složenin atd., interpunkce (dělení slov, použití spojovníku a pomlčky, správné uvozovky, mezery, čárky apod.), větná skladba odpovídající platným pravidlům a konvencím cílového jazyka, překlad neobsahuje pravopisné chyby ani překlepy);
  • terminologické správnosti a jednotnosti (použití správné odborné a oborové terminologie, dodržení terminologie zákazníka dle poskytnutého terminologického slovníku a dodaných referencí, nebo dohledatelné na webových stránkách klienta, jednotné použití terminologie);
  • vhodného a jednotného stylu a registru jazyka odpovídajícímu zamýšlenému použití a cílové skupině (správné vyznění překladu, srozumitelnost, vyvarování se doslovného překladu, dodržení stylistických pokynů, použití neutrálního jazyka s ohledem na mužský/ženský rod, slovesné časy, překlad rčení, bibliografie, citace apod.);
  • správného a jednotného přizpůsobení cílového textu místním jazykovým konvencím (desetinné tečky nebo čárky, formát času, kalendářních dat a čísel [oddělování řádů tisíců mezerou, tečkou nebo čárkou], měrné jednotky, měny, formát adres a telefonních čísel, topografické výrazy, jména a tituly osob, pracovní pozice, způsob oslovení, oficiální názvy institucí a organizací, názvy společností a produktů, obchodní značky, názvy právních / všeobecně uznávaných dokumentů, zkratky a akronymy, klávesové zkratky a jiná místní specifika);
  • dodržení formátování podle zdrojového textu (dodržení rozvržení a toku textu a odstavců, odrážek a číslování, okrajů, stylu odstavců, typu a fontu písma [patkové, bezpatkové], řezu písma [tučné, podtržené, kurzíva], obecných symbolů [např. ©, ®, &, %, ™, #] a dalších prvků, jako např. obsahy, seznamy a tabulky, velikost a rozložení stránky, záhlaví a zápatí, obrázky, diagramy, grafika, vyobrazení, odkazy atd., použití mezer [např. žádné mezery či dvojité mezery]), formátovacích značek [tagů] apod.).
 • Pokud korektor zjistí, že překlad obsahuje příliš mnoho chyb, je povinen o tom ihned a v dostatečném předstihu před dokončením a konečným odevzdáním korektury informovat zadavatele.
 • Před odevzdáním korektury musí korektor zkontrolovat pravopis a gramatiku (pomocí nástroje na kontrolu pravopisu a gramatiky) a ujistit se, že text je stylisticky a terminologicky jednotný, že v překladu není nic vynecháno (včetně záhlaví a zápatí) a splňuje všechny výše zmíněné požadavky.
 • Všechny opravy překladu zapracuje korektor přímo do textu (v případě překladu bez CAT nástroje se zapnutou funkcí „Sledování změn“ ve Wordu) a počet všech provedených změn zároveň zaznamená do zjednodušeného hodnotícího formuláře na webovém portále.
Specifika jazykové korektury v CAT programech
 • Korektor má výbornou znalost požadovaného CAT nástroje.
 • Korektor pracuje se stejnými materiály – instrukcemi, referencemi, stylistickou příručkou, terminologickými slovníky (zpravidla naimportovanými do CAT nástroje ve formě terminologické databáze) apod. – jako překladatel.
 • Korektor musí pracovat s dodanou překladovou pamětí (musí mít stejnou překladovou paměť jako překladatel) a v požadovaném typu a verzi CAT nástroje.
 • Korektura se provádí procházením jednotlivých segmentů. Podle možností příslušného CAT nástroje lze korekturu provést pomocí funkce náhledu (preview).
 • Korektor musí provést kontrolu správnosti (neporušenosti) formátovacích značek, tzv. tagů, aby tagy v cílovém textu přesně odpovídaly tagům ve zdrojovém textu (V odůvodněných případech je možné smazat tag, který představuje např. apostrof v původní angličtině apod., eventuálně je možné změnit pořadí tagů z důvodu odlišného slovosledu zdrojového a cílového textu.).
 • Korektor musí provést kontrolu 100% shod vzhledem ke kontextu, pokud je nabízí dodaná paměť a v instrukcích není uvedeno jinak. Pokud v nich najde gramatické nebo pravopisné chyby, opraví je. Pokud v nich najde jinou závažnou chybu (významovou, terminologickou, stylistickou), upozorní na ni nejdříve zadavatele a opravuje ji až na jeho žádost.
 • Pro zajištění konzistence překladu je třeba kromě využívání případné terminologické databáze, 100% a kontextových shod z překladové paměti také v paměti aktivně vyhledávat za pomocí funkce „Concordance“, např. při překladu nových termínů a slovních spojení.
 • V případě problémů s CAT nástrojem je potřeba ihned informovat zadavatele a vyřešit technické problémy.
 • Před odevzdáním musí korektor překlad zkontrolovat pomocí vestavěného nástroje pro kontrolu kvality a správnosti (QA Checker), který upozorňuje na formální chyby v překladu (konzistence, správnost čísel, tagů, interpunkce, úplnost překladu atd.). Součástí je také standardní vestavěná kontrola pravopisu (tzv. spell-check).
 • Jednotka účtování: cílové slovo (přeložený text), v případě zpracování překladu CAT nástrojem – celkový počet přeložených slov.
 • Technika: zapracování změn přímo do textu (v případě překladu bez CAT nástroje se zapnutou funkcí „Sledování změn“ ve Wordu) a vyplnění zjednodušeného hodnotícího formuláře na webovém portále.
 • Kapacita: 1 500–2 000 slov/hod.
Významová (srovnávací) korektura (PR)
 • Dvojjazyčná srovnávací korektura – detailní porovnání zdrojového a cílového textu (s ohledem na instrukce a poskytnuté referenční materiály a terminologické slovníky) a ověření správnosti překladu, případně jeho oprava. Cílový text musí být přesný, srozumitelný, gramaticky správný a terminologicky jednotný a stylově musí odpovídat účelu jeho použití a cílové skupině, pro kterou je určen, s ohledem na instrukce a poskytnuté referenční materiály.
 • Korektor je rodilý mluvčí cílového jazyka (resp. jeho znalost cílového jazyka odpovídá úrovni rodilého mluvčího) s výbornou znalostí zdrojového jazyka, zkušený překladatel dané jazykové kombinace a specialista v daném oboru a odborné terminologii.
 • Korektor pracuje se stejnými materiály (instrukcemi, referencemi, stylistickou příručkou, terminologickými slovníky apod.) jako překladatel a má k dispozici zdrojový text pro porovnání.
 • Významová korektura zahrnuje jazykovou a stylistickou korekturu (PE) a dále kontrolu:
  • přesnosti (přesné přenesení původního významu do cílového jazyka, správný přepis čísel, jmen, všech datových údajů apod.);
  • terminologické správnosti (použití správné odborné a oborové terminologie, dodržení terminologie zákazníka dle poskytnutého terminologického slovníku a dodaných referencí nebo dohledatelné na webových stránkách klienta);
  • konzistence: jak překladu samotného a použití terminologie, tak i stylu;
  • úplnosti a smysluplnosti cílového textu (včetně záhlaví, zápatí a poznámek pod čarou).
 • Pokud korektor není rodilý mluvčí nebo lingvista cílového jazyka, navazuje na kontrolu odborné terminologie, obsahu a významu ještě jazyková a stylistická korektura rodilým mluvčím (PE).
 • Pokud korektor zjistí, že překlad obsahuje příliš mnoho chyb, je povinen o tom ihned a s dostatečným předstihem před dokončením a konečným odevzdáním korektury informovat zadavatele.
 • Před odevzdáním korektury musí korektor zkontrolovat pravopis a gramatiku (pomocí nástroje na kontrolu pravopisu a gramatiky) a ujistit se, že text je gramaticky bezchybný, stylisticky a terminologicky jednotný, že v překladu není nic vynecháno (včetně záhlaví a zápatí) a splňuje všechny výše zmíněné požadavky.
 • Všechny opravy překladu zapracuje korektor přímo do textu (v případě překladu bez CAT nástroje se zapnutou funkcí „Sledování změn“ ve Wordu) a počet všech provedených změn zároveň zaznamená do zjednodušeného hodnotícího formuláře na webovém portále.
Specifika významové korektury v CAT programech – viz Specifika jazykové korektury v CAT programech výše.
 • Jednotka účtování: zdrojové slovo (originální text), v případě zpracování překladu CAT nástrojem – celkový počet zdrojových slov.
 • Technika: zapracování změn přímo do textu, v případě překladu bez CAT nástroje se zapnutou funkcí „Sledování změn“ ve Wordu, a vyplnění zjednodušeného hodnotícího formuláře na webovém portále.
 • Kapacita: 1 000–1 500 slov/hod.
Významová (srovnávací) korektura titulků (PT)
 • Dvojjazyčná srovnávací korektura – detailní porovnání titulků ve zdrojovém a cílovém jazyce (s ohledem na instrukce a poskytnuté referenční materiály a terminologické slovníky) a ověření správnosti překladu, případně jeho oprava. Korektura se provádí ideálně ve speciálním překladovém programu CAT, například v SDL Trados Studiu od verze 2019, která umožňuje instalaci plug-in Studio Subtitling (příp. dalších dle zdrojového formátu). Cílový text musí významově odpovídat originálu, musí být srozumitelný, gramaticky správný a terminologicky jednotný a stylově musí odpovídat danému žánru a divákům, pro které je určen, s ohledem na instrukce a poskytnuté referenční materiály. Zároveň musí délka jednoho řádku titulků a počet řádků odpovídat požadavkům klienta, proto může být na některých místech nutné překlad oproti zdroji přeformulovat (použít kratší synonymum, vynechat slova, která se nepodílejí na výsledném významu apod.).
 • Korektor je rodilý mluvčí cílového jazyka (resp. jeho znalost cílového jazyka odpovídá úrovni rodilého mluvčího) s výbornou znalostí zdrojového jazyka, zkušený překladatel dané jazykové kombinace a specialista v daném oboru a odborné terminologii s výbornou znalostí požadovaného nástroje.
 • Korektor musí pracovat s dodanou překladovou pamětí (musí mít stejnou překladovou paměť jako překladatel) v požadovaném softwaru.
 • Korektor pracuje se stejnými materiály (instrukcemi, referencemi, stylistickou příručkou, terminologickými slovníky, zpravidla naimportovanými do CAT nástroje ve formě terminologické databáze, apod.) jako překladatel a má k dispozici zdrojový text pro porovnání.
 • Korektura probíhá procházením jednotlivých segmentů za aktivního využívání náhledu v rámci videa (okno Subtitling Preview z plug-in Studio Subtitling).
 • Je třeba dbát na to, aby byly v cíli dodržovány veškeré formátovací znaky, tzv. tagy, tj. aby tagy v cílovém textu přesně odpovídaly tagům ve zdrojovém textu (V odůvodněných případech je možné smazat tag, který představuje např. apostrof v původní angličtině apod., eventuálně je možné změnit pořadí tagů z důvodu odlišného slovosledu zdrojového a cílového textu.).
 • V případě nejasností týkajících se instrukcí, textu k překladu (zkratek či jinak nejasných výrazů) nebo technických problémů se softwarem je nezbytné co nejdříve informovat zadavatele, objasnit si všechny sporné body, příp. technické problémy vyřešit včas (s ohledem na termín vyhotovení objednávky).
 • Významová korektura zahrnuje jazykovou a stylistickou korekturu (PE) a dále kontrolu:
  • přesnosti (přesné přenesení původního významu do cílového jazyka, správný přepis čísel, jmen, všech datových údajů apod.);
  • terminologické správnosti (použití správné odborné a oborové terminologie, dodržení terminologie zákazníka dle poskytnutého terminologického slovníku a dodaných referencí nebo dohledatelné na webových stránkách klienta);
  • konzistence: jak překladu samotného a použití terminologie, tak i stylu;
  • úplnosti a smysluplnosti cílového textu.
 • Pokud korektor zjistí, že překlad obsahuje příliš mnoho chyb, je povinen o tom neprodleně informovat zadavatele (tj. s dostatečným předstihem před dokončením a konečným odevzdáním korektury).
 • Před odevzdáním musí korektor překlad zkontrolovat pomocí vestavěného nástroje pro kontrolu kvality a správnosti (QA Checker), který upozorňuje na formální chyby v překladu (konzistence, správnost čísel, tagů, interpunkce, úplnost překladu atd.). Součástí je také standardní vestavěná kontrola pravopisu (tzv. spell-check).
 • Nakonec se musí korektor ujistit, že text je gramaticky bezchybný, stylisticky a terminologicky jednotný, že v překladu není nic vynecháno a splňuje všechny výše zmíněné požadavky.
 • Všechny opravy překladu zapracuje korektor přímo do textu a počet všech provedených změn zároveň zaznamená do zjednodušeného hodnotícího formuláře na webovém portále.
 • Korektor je povinen odevzdat překlad ve formátu požadovaném ze strany zadavatele (standardně SDL projektový balíček).
 • Jednotka účtování: zdrojová minuta záznamu.
 • Technika: zapracování změn titulků přímo do textu v požadovaném formátu a titulkovacím nástroji a vyplnění zjednodušeného hodnotícího formuláře na webovém portále.
 • Kapacita: 20–30 min záznamu / hod.
Posteditace strojového překladu (PS)
 • Proces kontroly a úpravy textu vzešlého z automatického překladu (Neural Machine Translation – NMT[3]).
 • Text po posteditaci musí být přesný, srozumitelný, gramaticky správný, terminologicky jednotný a stylově musí odpovídat účelu jeho použití a cílové skupině, pro kterou je určen, s ohledem na instrukce a poskytnuté referenční materiály, a musí být vyhotoven v požadovaném formátu.
 • Posteditaci provádí editor, který je rodilý mluvčí cílového jazyka (resp. jeho znalost cílového jazyka odpovídá úrovni rodilého mluvčího) s odpovídajícími odbornými znalostmi, výbornou znalostí zdrojového jazyka a terminologie a požadovaného nástroje.
 • Posteditor ještě před odsouhlasením zakázky zhodnotí, zda je raw výstup z NMT dostatečně kvalitní a použitelný. Pokud kvalita není dostatečná, informuje o tom zadavatele a dohodne se na dalším postupu. (V případě, že posteditor informuje o horší kvalitě NMT v průběhu nebo až po dokončení práce, může se se zadavatelem dohodnout na úpravě sazby dodatečně, ovšem na základě porovnání raw NMT a finálního textu dodavatele.)
 • Pokud je NMT vhodný k posteditaci a zakázku posteditor přijme, postupuje procházením jednotlivých segmentů v CAT nástroji, přečte si NMT výstup a rozhodne, zda je třeba větu přeformulovat. Zároveň se vyvaruje přílišným preferenčním změnám.
 • K pochopení významu segmentu / bloku segmentů a k případnému přeformulování cílového textu je nutné dodržet veškeré instrukce a pracovat s dodanými referenčními materiály. Další postup odpovídá překladu s využitím CAT (TC).
 • Při překladu se využívá předpřeklad z dodané TM. Segmenty nevykazující žádnou shodu s TM budou naplněny předpřekladem z NMT (označené jako AT segmenty).
 • Posteditor je povinen využívat při realizaci objednávky pouze překladatelské paměti dodané zadavatelem. Bez písemného svolení zadavatele je překladateli výslovně zakázáno při realizaci objednávky používat jakékoli nástroje třetích stran pro překlad textu metodou strojového překladu (Machine Translation).
 • Při posteditaci je třeba zohlednit typické nedostatky raw výstupu NMT:
  • Napříč cílovými segmenty jsou užívány termíny nevhodně nebo nekonzistentně.
  • Při generování slov v překladu není významově zohledněn úplný kontext (s ohledem na textový úsek či celý zdrojový text).
  • Napříč cílovými segmenty je zvolena odlišná stylistika.
  • Vlastní jména, názvy firem, produktová označení a zkratky jsou „překládány“, tj. objevují se fiktivní slova, jež je třeba vrátit do původní zdrojové podoby.
  • Je přeloženo to, co přeloženo být nemá (např. výrazy z jiných jazyků použitých ve zdrojovém textu).
  • Při „nedostatku synonym“ se při překladu výčtu vygeneruje určitý výraz ve větě duplicitně.
 • Z jazykového hlediska je důležité pečlivě kontrolovat:
  • morfologické tvary (shodu),
  • koncovky (např. singulárové/plurálové),
  • správné užití záporných tvarů (v závislosti na dané jazykové kombinaci),
  • slovosled.
 • Po provedení posteditace se posteditor ujistí, že:
  • S ohledem na zdrojový text v překladu žádná informace nechybí, nebo naopak nepřebývá.
  • Veškerý formálně i významově nevhodný obsah cílových segmentů byl náležitě upraven.
  • V případě nesprávného nebo nejasného smyslu byly věty přeformulovány.
  • Byl vytvořen gramaticky, syntakticky a významově správný cílový text.
  • Terminologie daného oboru byla dodržena a je použita konzistentně (posteditor je povinen terminologii průběžně ověřovat/dohledávat a v případě jasně dané terminologie klienta dodržet jeho terminologický slovník, příp. seznam slov, která se nemají překládat apod.).
  • Text odpovídá jazykovým konvencím daného jazyka (pravidla pravopisu, interpunkce, diakritika, speciální znaky aj.).
  • Je použit vhodný styl pro daný typ textu (účel překladu) a jsou dodrženy případné další specifické požadavky klienta ohledně stylistiky.
  • Formátování cílového dokumentu odpovídá zdroji.
 • Posteditace provedená podle výše uvedeného postupu odpovídá tzv. „full“ posteditaci, jak je definovaná normou EN 18587, a provádí se při každé standardní objednávce posteditace.
 • V případě, že klient objednává pouze tzv. „light“ posteditaci, tj. nižší formu posteditace, která je určená výhradně pro základní porozumění textu, a nikoli ke zveřejnění, postupuje se takto:
  • Využije se co nejvíce předpřeloženého textu.
  • Žádná informace nesmí chybět, nebo přebývat.
  • Změny na úrovni lexika se provádí pouze do té míry, aby byl text srozumitelný, a aby byla jednotná klíčová terminologie.
  • Opraví se základní gramatické chyby a překlepy.
  • Stylistika se neopravuje ani nijak nesjednocuje.
  • Výsledný překlad by měl být srozumitelný, ale není třeba, aby se „dobře četl“.
 • Jednotka účtování: zdrojové slovo a odpovídající sleva dle CAT analýzy.
 • Technika: kontrola/editace textu v požadovaném formátu.
 • Kapacita: 300–600 slov/hod (v závislosti na kvalitě výstupu NMT).

[3] NMT je počítačové rozhraní založené na principu neuronových sítí – NMT se díky zpětné vazbě neustále učí a produkuje tak kvalitnější a přirozenější překlady. Výstup je vždy kontrolován a editován lingvistou v procesu zvaném „posteditace“, která se provádí v prostředí CAT nástroje.

Posteditace strojového překladu titulků (PST)
 • Proces kontroly a úpravy titulků vzešlých z automatického překladu (Neural Machine Translation – NMT). Posteditace titulků se provádí ideálně ve speciálním překladovém programu CAT, například v SDL Trados Studiu od verze 2019, která umožňuje instalaci plug-in Studio Subtitling (příp. dalších dle zdrojového formátu). Text po posteditaci musí významově odpovídat originálu, musí být srozumitelný, gramaticky správný, terminologicky jednotný a stylově musí odpovídat danému žánru a divákům, pro které je určen, s ohledem na instrukce a poskytnuté referenční materiály. Zároveň musí délka jednoho řádku titulků a počet řádků odpovídat požadavkům klienta, proto může být na některých místech nutné překlad oproti zdroji přeformulovat (použít kratší synonymum, vynechat slova, která se nepodílejí na výsledném významu apod.).
 • Posteditaci provádí editor, který je rodilý mluvčí cílového jazyka (resp. jeho znalost cílového jazyka odpovídá úrovni rodilého mluvčího) s odpovídajícími odbornými znalostmi, výbornou znalostí zdrojového jazyka a terminologie a požadovaného nástroje.
 • Posteditor ještě před odsouhlasením zakázky zhodnotí, zda je raw výstup z NMT dostatečně kvalitní a použitelný. Pokud kvalita není dostatečná, informuje o tom zadavatele a dohodne se na dalším postupu. (V případě, že posteditor informuje o horší kvalitě NMT v průběhu nebo až po dokončení práce, může se se zadavatelem dohodnout na úpravě sazby dodatečně, ovšem na základě porovnání raw NMT a finálního textu dodavatele.)
 • Pokud je NMT vhodný k posteditaci a zakázku posteditor přijme, postupuje procházením jednotlivých segmentů v CAT nástroji, přečte si NMT výstup a rozhodne, zda je třeba větu přeformulovat. Zároveň se vyvaruje přílišným preferenčním změnám.
 • K pochopení významu segmentu / bloku segmentů a k případnému přeformulování cílového textu je nutné dodržet veškeré instrukce a pracovat s dodanými referenčními materiály. Další postup odpovídá překladu titulků (TT).
 • Při překladu se využívá předpřeklad z dodané TM. Segmenty nevykazující žádnou shodu s TM budou naplněny předpřekladem z NMT (označené jako AT segmenty).
 • Posteditor je povinen využívat při realizaci objednávky pouze překladatelské paměti dodané zadavatelem. Bez písemného svolení zadavatele je překladateli výslovně zakázáno při realizaci objednávky používat jakékoli nástroje třetích stran pro překlad textu metodou strojového překladu (Machine Translation).
 • Při posteditaci je třeba zohlednit typické nedostatky raw výstupu NMT:
  • Napříč cílovými segmenty jsou užívány termíny nevhodně nebo nekonzistentně.
  • Při generování slov v překladu není významově zohledněn úplný kontext (s ohledem na textový úsek či celý zdrojový text).
  • Napříč cílovými segmenty je zvolena odlišná stylistika.
  • Vlastní jména, názvy firem, produktová označení a zkratky jsou „překládány“, tj. objevují se fiktivní slova, jež je třeba vrátit do původní zdrojové podoby.
  • Je přeloženo to, co přeloženo být nemá (např. výrazy z jiných jazyků použitých ve zdrojovém textu).
  • Při „nedostatku synonym“ se při překladu výčtu vygeneruje určitý výraz ve větě duplicitně.
 • Z jazykového hlediska je důležité pečlivě kontrolovat:
  • morfologické tvary (shodu),
  • koncovky (např. singulárové/plurálové),
  • správné užití záporných tvarů (v závislosti na dané jazykové kombinaci),
 • Po provedení posteditace se posteditor ujistí, že:
  • S ohledem na zdrojový text v překladu žádná informace nechybí, nebo naopak nepřebývá.
  • Veškerý formálně i významově nevhodný obsah cílových segmentů byl náležitě upraven.
  • V případě nesprávného nebo nejasného smyslu byly věty přeformulovány.
  • Byl vytvořen gramaticky, syntakticky a významově správný cílový text.
  • Terminologie daného oboru byla dodržena a je použita konzistentně (posteditor je povinen terminologii průběžně ověřovat/dohledávat a v případě jasně dané terminologie klienta dodržet jeho terminologický slovník, příp. seznam slov, která se nemají překládat apod.).
  • Text odpovídá jazykovým konvencím daného jazyka (pravidla pravopisu, interpunkce, diakritika, speciální znaky aj.).
  • Je použit vhodný styl pro daný typ textu (účel překladu) a jsou dodrženy případné další specifické požadavky klienta ohledně stylistiky.
  • Formátování cílového dokumentu odpovídá zdroji.
 • Posteditace provedená podle výše uvedeného postupu odpovídá tzv. „full“ posteditaci, jak je definovaná normou EN 18587, a provádí se při každé standardní objednávce posteditace.
 • Jednotka účtování: zdrojová minuta záznamu.
 • Technika: kontrola/editace titulků v požadovaném formátu a titulkovacím nástroji.
 • Kapacita: 6–10 min záznamu / hod (v závislosti na kvalitě výstupu NMT).
Předtisková kontrola (Language Sign-off) (PC)
 • Formální kontrola překladu po grafickém zpracování (provedeném např. v programu Quark, InDesign, Word, PowerPoint atd.), tj. porovnání zdrojového a cílového PDF v nízkém rozlišení po grafickém zpracování za účelem kontroly formátování a správného zobrazení textu v cílovém jazyce.
 • Korektor je rodilý mluvčí cílového jazyka, ideálně překladatel nebo korektor, který pracoval na dané zakázce.
 • Předtisková kontrola se provádí vizuálně rychlým čtením textuCílem je kontrola:
  • úplnosti textu (včetně odkazů, názvů kapitol, čísel stránek, popisků obrázků, záhlaví a zápatí);
  • správného zobrazení textu (dělení slov, kontrola osamocených jednopísmenných předložek a spojek na konci řádků, správné zobrazení všech znaků, obrázků, popisků obrázků, symbolů a jejich správné umístění);
  • dodržení formátování podle zdrojového textu (dodržení rozvržení a toku textu a odstavců, odrážek a číslování, okrajů, stylu odstavců, typu a fontu písma [patkové, bezpatkové], řezu písma [tučné, podtržené, kurziva], obecných symbolů [např. ©, ®, &, %, ™, #] a dalších prvků, jako jsou např. obsahy, seznamy a tabulky, velikost a rozložení stránky, záhlaví a zápatí, obrázky, diagramy, grafika, vyobrazení, odkazy atd., použití mezer [např. žádné mezery či dvojité mezery] apod.);
  • dodržení typografických zvyklostí cílového jazyka (interpunkce [použití spojovníku a pomlčky, správné uvozovky, mezery apod.], diakritika apod.);
  • dodržení instrukcí (správný přepis čísel verzí dokumentu a zkratek jazyků [vyskytujících se i v záhlaví a zápatí] apod.);
  • odkazů (na manuály, kapitoly, obrázky, stránky atd.).
 • Texty k předtiskové kontrole by již neměly obsahovat gramatické, stylistické a významové nedostatky – jakékoliv zásahy do textu v tomto směru výrazně navyšují náklady na další DTP zpracování a cílem této služby není jejich kontrola. Pokud na tyto chyby korektor přesto narazí, je třeba je opravit, korektor o nich však musí informovat zadavatele.
 • Pokud korektor zjistí, že text v PDF obsahuje příliš mnoho výše uvedených nebo jiných chyb, je povinen o tom informovat zadavatele co nejdříve před odevzdáním korektury a dohodnout se na dalším postupu, tj. na vrácení k přepracování nebo na změně služby na předtiskovou korekturu.
 • Všechny změny a poznámky označené v PDF souboru, které opravují přeložený text, musejí být také implementovány do původního přeloženého souboru. V případě zpracování překladu CAT nástrojem musejí být změnami překladu aktualizovány dvojjazyčné (unclean) soubory, kterými je následně aktualizována překladová paměť. Dvojjazyčné soubory i překladovou paměť korektor obdrží při zadání korektury spolu s PDF souborem s překladem, do kterého zaznamenává změny.
 • Jednotka účtování: hodina.
 • Technika: vyznačení změn pomocí funkce poznámek (příp. zvýraznění textu) v Acrobat Readeru.
 • Kapacita: 20 stran, resp. 5 000 slov/hod.

 

Předtisková korektura (PP)
 • Podrobná kontrola překladu po grafickém zpracování (provedeném např. v programu Quark, InDesign, Word, PowerPoint atd.), tj. porovnání zdrojového a cílového PDF v nízkém rozlišení po grafickém zpracování za účelem kontroly formátování, správného zobrazení textu v cílovém jazyce a úplnosti textu.
 • Korektor je rodilý mluvčí cílového jazyka, ideálně překladatel nebo korektor, který pracoval na dané zakázce.
 • Předtisková korektura vyžaduje podrobné čtení textu a jeho porovnávání se zdrojem.
 • Cílem předtiskové korektury je kontrola:
  • úplnosti a smysluplnosti (veškerý text musí být přeložený, kompletní a musí nahrazovat správný původní text, včetně odkazů, názvů kapitol, čísel stránek, popisků obrázků, záhlaví a zápatí);
  • správnosti obsahu (správný přepis údajů: čísel, názvů, jmen apod., abecední řazení slov, rejstříků);
  • pravopisu a překlepůinterpunkce (čárky ve větě atd.);
  • správného zobrazení textu (dělení slov, kontrola osamocených jednopísmenných předložek a spojek na konci řádků, správné zobrazení všech znaků, obrázků, popisků obrázků, symbolů a jejich správné umístění);
  • dodržení formátování podle zdrojového textu (dodržení rozvržení a toku textu a odstavců, odrážek a číslování, okrajů, stylu odstavců, typu a fontu písma [patkové, bezpatkové], řezu písma [tučné, podtržené, kurziva], obecných symbolů [např. ©, ®, &, %, ™, #] a dalších prvků, jako jsou např. obsahy, seznamy a tabulky, velikost a rozložení stránky, záhlaví a zápatí, obrázky, diagramy, grafika, vyobrazení, odkazy atd., použití mezer [např. žádné mezery či dvojité mezery] apod.);
  • dodržení typografických zvyklostí cílového jazyka (použití spojovníku a pomlčky, správné uvozovky, mezery apod.);
  • dodržení instrukcí (správný přepis čísel verzí dokumentu a zkratek jazyků [vyskytujících se i v záhlaví a zápatí] apod.);
  • odkazů (na manuály, kapitoly, obrázky, stránky atd.).

Poznámka: Pokud není k dispozici zdrojový text, předtisková korektura se provádí jen podrobným čtením cílového textu a neobsahuje kontrolu úplnosti, správnosti obsahu a dodržení formátování podle zdrojového textu.

 • Texty k předtiskové korektuře by již neměly obsahovat gramatické, stylistické a významové nedostatky – jakékoliv zásahy do textu v tomto směru výrazně navyšují náklady na další DTP zpracování. Proto by se měl korektor v rámci předtiskové korektury rozhodně vyhnout preferenčním změnám. Pokud se v textu přesto objeví významové a další zmíněné chyby, které mohly vzniknout absencí úplného kontextu při překladu, je třeba tyto chyby opravit, korektor o nich však musí informovat zadavatele.
 • Pokud korektor zjistí, že text v PDF obsahuje příliš mnoho výše uvedených nebo jiných chyb, je povinen o tom informovat zadavatele co nejdříve před odevzdáním korektury a dohodnout se na přesném postupu.
 • Všechny změny a poznámky označené v PDF souboru, které opravují přeložený text, musejí být také implementovány do původního přeloženého souboru. V případě zpracování překladu CAT nástrojem musejí být změnami překladu aktualizovány dvojjazyčné (unclean) soubory, kterými je následně aktualizována překladová paměť. Dvojjazyčné soubory i překladovou paměť korektor obdrží při zadání korektury spolu s PDF souborem s překladem, do kterého zaznamenává změny.
 • Jednotka účtování: hodina.
 • Technika: vyznačení změn pomocí funkce poznámek (příp. zvýraznění textu) v Acrobat Readeru.
 • Kapacita: 8 stran, resp. 2 000 slov/hod.

 

Ohodnocení překladu (PQ)
 • Významová kontrola překladu doplněná o zhodnocení kvality překladu. Využívá se při hodnocení vstupního překladu nových dodavatelů nebo jiného vzorku překladu, zejména u větších projektů jako namátková kontrola kvality po překladu a korektuře.
 • Korektor je rodilý mluvčí cílového jazyka s výbornou znalostí zdrojového jazyka, zkušený překladatel dané jazykové kombinace a specialista v daném oboru a odborné terminologii.
 • Korektor pracuje se stejnými materiály (instrukce, reference, stylistickou příručku, terminologické slovníky apod.) jako překladatel a má k dispozici zdrojový text pro porovnání.
  • Cílem je kontrola:
  • přesnosti (přesné přenesení původního významu do cílového jazyka, správný přepis čísel, jmen, všech datových údajů apod.);
  • správnosti (správný přepis údajů: čísel, názvů, jmen apod., abecední řazení slov, rejstříků);
  • úplnosti a smysluplnosti (veškerý text musí být přeložený, bez neopodstatněného vynechání části zdrojového textu v překladu nebo nadbytečného přidání nebo prodlužování textu, pokud není v instrukcích stanoveno jinak, včetně záhlaví a zápatí);
  • jazykové správnosti (gramatika, jazyk, psaní malých a velkých písmen, přejatých slov, složenin atd., interpunkce [dělení slov, použití spojovníku a pomlčky, správné uvozovky, mezery, čárky apod.], větná skladba odpovídající platným pravidlům a konvencím cílového jazyka, překlad neobsahuje pravopisné chyby ani překlepy);
  • terminologické správnosti a jednotnosti (použití správné odborné a oborové terminologie, dodržení terminologie zákazníka dle poskytnutého terminologického slovníku a dodaných referencí, jednotné použití terminologie);
  • vhodného a jednotného stylu a registru jazyka odpovídajícího zamýšlenému použití a cílové skupině (správné vyznění překladu, srozumitelnost, vyvarování se doslovného překladu, dodržení stylistických pokynů, použití neutrálního jazyka s ohledem na mužský/ženský rod, slovesné časy, překlad rčení, bibliografie, citace apod.);
  • správného a jednotného přizpůsobení cílového textu místním jazykovým konvencím (desetinné tečky nebo čárky, formát času, kalendářních dat a čísel [oddělování řádů tisíců mezerou, tečkou nebo čárkou], měrné jednotky, měny, formát adres a telefonních čísel, topografické výrazy, jména a tituly osob, pracovní pozice, způsob oslovení, oficiální názvy institucí a organizací, názvy společností a produktů, obchodní značky, názvy právních / všeobecně uznávaných dokumentů, zkratky a akronymy, klávesové zkratky a jiná místní specifika);
  • dodržení formátování podle zdrojového textu (dodržení rozvržení a toku textu a odstavců, odrážek a číslování, okrajů, stylu odstavců, typu a fontu písma [patkové, bezpatkové], řezu písma [tučné, podtržené, kurzíva], obecných symbolů [např. ©, ®, &, %, ™, #] a dalších prvků, jako např. obsahy, seznamy a tabulky, velikost a rozložení stránky, záhlaví a zápatí, obrázky, diagramy, grafika, vyobrazení, odkazy atd., použití mezer [např. žádné mezery či dvojité mezery], formátovacích značek [tagů] apod.).
 • Změny korektor neprovádí v přeloženém textu, ale nakopíruje je do podrobného hodnotícího formuláře, vybere kategorii a závažnost chyb, navrhne vhodnější překlad a stručně zhodnotí kvalitu překladu s ohledem na jeho účel.
 • Jednotka účtování: hodina.
 • Technika: vykopírování chyb z překladu, výběr kategorie chyb a návrh na jejich opravu v podrobném hodnotícím formuláři.
 • Kapacita: 800 slov/hod.

 

TLUMOČENÍ (I)

Tlumočení konsekutivní (IC)
 • Věrné ústní převedení mluvené informace ze zdrojového do cílového jazyka. Probíhá v reálném čase za účasti všech stran. Cílem je správně pochopit vyřčené a jeho smysl ústně přenést do cílového jazyka. Tlumočení by mělo být s ohledem na časové možnosti přesné, srozumitelné v cílovém jazyce a přizpůsobené dané situaci.
 • Konsekutivní tlumočení je tlumočení následné. Tlumočník hovoří poté, co řečník ve zdrojovém jazyce domluvil. Řeč je rozdělena do kratších úseků. Tlumočník stojí, případně sedí vedle řečníka a v průběhu jeho řeči mu naslouchá a zapisuje si poznámky. Poté, co se řečník odmlčí, přetlumočí tlumočník celé znění v cílovém jazyce.
 • Tlumočník je rodilý mluvčí alespoň jednoho z jazyků (cílového nebo zdrojového) s výbornou znalostí druhého z jazyků. (Jazyk, který ovládá natolik, že může tlumočit z něj i do něj, se nazývá aktivní. Jazyk, kterému rozumí natolik, že může tlumočit z něj, nikoli však do něj, se nazývá pasivní.) Je znalcem problematiky daného oboru a výborně ovládá odbornou terminologii. V rámci tlumočení by měl posluchači/ům zprostředkovat nejen obsah, ale i všechny sémantické prvky (tón a důraz), záměr a citové zabarvení zprávy, které mluvčí zdrojového jazyka vyjadřuje.
 • Tlumočník je předem seznámen s tématem tlumočení, které spadá do jeho odbornosti, a nastuduje si případné poskytnuté materiály. Dále si samostatně dohledává další potřebné informace o projednávaném problému/tématu. Vytvoří si seznam odborných výrazů pro jejich případnou konzultaci s odborníkem, aby byl před začátkem tlumočení dostatečně připraven.
 • Na místo tlumočení se dostaví s dostatečným časovým předstihem, vhodně upraven a připraven.
 • Musí tlumočit v nejvyšší možné kvalitě, a to jak po odborné, tak po jazykové stránce. Tlumočnický úkon musí přesně odpovídat tlumočenému projevu, tlumočník nesmí nic vynechávat ani doplňovat.
 • Ústní projev tlumočníka musí být srozumitelný, bez komplikovaných vazeb a vlastních novotvarů a také plynulý, bez zbytečného zadrhávání a opakování již vyřčeného. Tlumočník mluví spisovným jazykem.
 • Tlumočník je nestranný, nezkresluje význam výpovědi a nestaví se na stranu žádného z účastníků.
 • Jednotka účtování: hodina (po skončení tlumočení je tlumočník povinen dodat vyplněný formulář se záznamem o průběhu tlumočení, na jehož základě se vystavuje doklad k fakturaci). V případě tlumočení mimo místa bydliště se tlumočníkovi hradí doprava na místo konání tlumočení. V případě tlumočení probíhajícího ve více než jednom dni mimo místa bydliště se tlumočníkovi hradí i ubytování a strava. Cestovní náklady se účtují podle platných předpisů ČR o cestovních náhradách.

 

Tlumočení simultánní (IS)
 • Věrné ústní převedení mluvené informace ze zdrojového do cílového jazyka. Probíhá v reálném čase za účasti všech stran. Cílem je správně pochopit vyřčené a jeho smysl ústně přenést do cílového jazyka. Tlumočení by mělo být s ohledem na časové možnosti přesné, srozumitelné v cílovém jazyce a přizpůsobené dané situaci. 
 • Simultánní tlumočení je tlumočení současné. Probíhá za pomoci tlumočnické techniky souběžně s tím, jak hovoří řečník. Tlumočník zpravidla tlumočí z tlumočnické kabiny pomocí mikrofonu a sluchátek a posluchač/i zdrojového jazyka slyší výstup ve sluchátkách. V tlumočnické kabině pracují alespoň dva tlumočníci, kteří se při tlumočení střídají po cca 10–20 minutách.
 • Tlumočník je rodilý mluvčí alespoň jednoho z jazyků (cílového nebo zdrojového) s výbornou znalostí druhého z jazyků. (Jazyk, který ovládá natolik, že může tlumočit z něj i do něj, se nazývá aktivní. Jazyk, kterému rozumí natolik, že může tlumočit z něj, nikoli však do něj, se nazývá pasivní.) Je znalcem problematiky daného oboru a výborně ovládá odbornou terminologii. V rámci tlumočení by měl posluchači/posluchačům zprostředkovat nejen obsah, ale i všechny sémantické prvky (tón a důraz), záměr a citové zabarvení zprávy, které mluvčí zdrojového jazyka vyjadřuje.
 • Tlumočník je předem seznámen s tématem tlumočení, které spadá do jeho odbornosti, a nastuduje si případné poskytnuté materiály. Dále si samostatně dohledává další potřebné informace o projednávaném problému/tématu. Vytvoří si seznam odborných výrazů pro jejich případnou konzultaci s odborníkem, aby byl před začátkem tlumočení dostatečně připraven.
 • Na místo tlumočení se dostaví s dostatečným časovým předstihem, vhodně upraven a připraven.
 • Musí tlumočit v nejvyšší možné kvalitě, a to jak po odborné, tak po jazykové stránce. Tlumočnický úkon musí přesně odpovídat tlumočenému projevu, tlumočník nesmí nic vynechávat ani doplňovat.
 • Ústní projev tlumočníka musí být srozumitelný, bez komplikovaných vazeb a vlastních novotvarů a také plynulý, bez zbytečného zadrhávání a opakování již vyřčeného. Tlumočník mluví spisovným jazykem.
 • Tlumočník je nestranný, nezkresluje význam výpovědi a nestaví se na stranu žádného z účastníků.
 • K simultánnímu tlumočení se také počítá tzv. šušotáž (z franc. chuchotage, neboli šeptání), kdy se tlumočí bez použití techniky. Tento druh tlumočení je vhodný pro jednoho až dva posluchače. Tlumočník tlumočí šeptem souběžně s tím, jak hovoří řečník.
 • Dalším druhem simultánního tlumočení je pilotáž, kdy se mluvený projev řečníka tlumočí do jednoho pilotního jazyka, kterému rozumí všichni ostatní tlumočníci, a z tohoto jazyka pak tlumočníci tlumočí do ostatních příslušných jazyků.
 • Jednotka účtování: hodina (po skončení tlumočení je tlumočník povinen dodat vyplněný formulář o průběhu tlumočení, na jehož základě se vystavuje doklad k fakturaci). V případě tlumočení mimo místa bydliště se tlumočníkovi hradí doprava na místo konání tlumočení. V případě tlumočení probíhajícího ve více než jednom dni mimo místa bydliště se tlumočníkovi hradí i ubytování a strava. Cestovní náklady se účtují podle platných předpisů ČR o cestovních náhradách.

 

Tlumočení soudní (IW)
 • Soudní tlumočení probíhá v souladu se zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, a souvisejícími vyhláškami. Většinou jde o tlumočení konsekutivní.
 • Věrné ústní převedení mluvené informace ze zdrojového do cílového jazyka. Probíhá v reálném čase za účasti všech stran. Cílem je správně pochopit vyřčené a jeho smysl přenést do cílového jazyka. Tlumočení by mělo být s ohledem na časové možnosti přesné, srozumitelné v cílovém jazyce a přizpůsobené dané situaci.
 • Konsekutivní tlumočení je tlumočení následné. Tlumočník hovoří poté, co řečník ve zdrojovém jazyce domluvil. Řeč je rozdělena do kratších úseků. Tlumočník stojí, případně sedí vedle řečníka a v průběhu jeho řeči mu naslouchá a zapisuje si poznámky. Poté, co se řečník odmlčí, přetlumočí tlumočník celé znění v cílovém jazyce.
 • Tlumočník je rodilý mluvčí alespoň jednoho z jazyků (cílového nebo zdrojového) s výbornou znalostí druhého z jazyků. (Jazyk, který ovládá natolik, že může tlumočit z něj i do něj, se nazývá aktivní. Jazyk, kterému rozumí natolik, že může tlumočit z něj, nikoli však do něj, se nazývá pasivní.) Je znalcem problematiky daného oboru a výborně ovládá odbornou terminologii. V rámci tlumočení by měl posluchači/ům zprostředkovat nejen obsah, ale i všechny sémantické prvky (tón a důraz), záměr a citové zabarvení zprávy, které mluvčí zdrojového jazyka vyjadřuje.
 • Tlumočník je předem seznámen s tématem tlumočení, které spadá do jeho odbornosti, a nastuduje si případné poskytnuté materiály. Dále si samostatně dohledává další potřebné informace o projednávaném problému/tématu. Vytvoří si seznam odborných výrazů pro jejich případnou konzultaci s odborníkem, aby byl před začátkem tlumočení dostatečně připraven.
 • Na místo tlumočení se dostaví s dostatečným časovým předstihem, vhodně upraven a připraven.
 • Musí tlumočit v nejvyšší možné kvalitě, a to jak po odborné, tak po jazykové stránce. Tlumočnický úkon musí přesně odpovídat tlumočenému projevu, tlumočník nesmí nic vynechávat ani doplňovat.
 • Ústní projev tlumočníka musí být srozumitelný, bez komplikovaných vazeb a vlastních novotvarů a také plynulý, bez zbytečného zadrhávání a opakování již vyřčeného. Tlumočník mluví spisovným jazykem.
 • Tlumočník je nestranný, nezkresluje význam výpovědi a nestaví se na stranu žádného z účastníků. O průběhu soudního tlumočení se navíc provádí zápis, který je opatřen kulatým úředním razítkem soudního tlumočníka – tzv. tlumočnickou pečetí – a jeho podpisem.
 • Soudní tlumočení tak splňuje požadavky státních orgánů České republiky na tlumočení pro úřední úkony.
 • Jednotka účtování: hodina (po skončení tlumočení je tlumočník povinen dodat vyplněný formulář o průběhu tlumočení, na jehož základě se vystavuje doklad k fakturaci). V případě tlumočení mimo místa bydliště se tlumočníkovi hradí doprava na místo konání tlumočení. V případě tlumočení probíhajícího ve více než jednom dni mimo místa bydliště se tlumočníkovi hradí i ubytování a strava. Cestovní náklady se účtují podle platných předpisů ČR o cestovních náhradách.

 

Tlumočení znakové řeči (ISSILAN)
 • Tlumočení znakové řeči je určeno pro zprostředkování komunikace neslyšících nebo osob s částečnou ztrátou sluchu. Tlumočení do znakové řeči vykonává tlumočník znakové řeči.
 • Tlumočení do znakové řeči se dělí do tří skupin podle toho, kterému okruhu neslyšících a osob s částečnou ztrátou sluchu je určeno:
  • Klasické tlumočení do českého znakového jazyka je využíváno těmi, kteří se narodili se ztrátou sluchu nebo ho ztratili v raném dětství. (Český znakový jazyk je plnohodnotný jazyk neslyšících žijících v České republice, má vlastní gramatiku a strukturu.)
  • Znakovanou češtinu používají nedoslýchaví lidé. (Jde o umělý komunikační systém vytvořený slyšícími lidmi pro dorozumění se s neslyšícími. Vychází z českého jazyka, proces převodu českých vět do znakované češtiny se nazývá transliterace.)
  • Vizualizace mluvené češtiny, kdy tlumočník-vizualizátor slova řečníka pečlivě opakuje tak, aby lidé s lehkými vadami sluchu byli schopni odezírat ze rtů.
 • Jednotka účtování: hodina (po skončení tlumočení je tlumočník povinen dodat vyplněný formulář o průběhu tlumočení, na jehož základě se vystavuje doklad k fakturaci). V případě tlumočení mimo místa bydliště se tlumočníkovi hradí doprava na místo konání tlumočení. V případě tlumočení probíhajícího ve více než jednom dni mimo místa bydliště se tlumočníkovi hradí i ubytování a strava. Cestovní náklady se účtují podle platných předpisů ČR o cestovních náhradách.

 

Tlumočení distanční (IT)
 • Věrné ústní převedení mluvené informace ze zdrojového do cílového jazyka. Probíhá v reálném čase za účasti všech stran. Cílem je správně pochopit vyřčené a jeho smysl ústně přenést do cílového jazyka. Tlumočení by mělo být s ohledem na časové možnosti přesné, srozumitelné v cílovém jazyce a přizpůsobené dané situaci.
 • Distanční tlumočení může probíhat jako tlumočení po telefonu nebo online tlumočení.
 • Tlumočení po telefonu je konsekutivní tlumočení, tedy tlumočení následné. Tlumočník hovoří poté, co řečník ve zdrojovém jazyce domluvil. Řeč je rozdělena do kratších úseků. Tlumočník se buď sejde s klientem osobně a společně telefonují třetí osobě, nebo je komunikace mezi tlumočníkem, klientem a třetí osobou zprostředkovaná na dálku po telefonu. 
 • Online tlumočení může být tlumočení konsekutivní (následné) nebo simultánní (současné), které probíhá souběžně s tím, jak hovoří řečník. Tlumočník se buď sejde s klientem osobně a společně uskuteční videohovor třetí osobě, nebo je komunikace mezi tlumočníkem, klientem a dalšími osobami zprostředkovaná na dálku přes předem dohodnutou a otestovanou videostreamovací platformu(y) pro přenos zvuku a obrazu, na kterou(é) se účastníci přihlásí přes zaslaný odkaz. Všichni účastníci by měli mít dostatečně kvalitní technické vybavení a rychlé a stabilní připojení k internetu a místo, na kterém se nacházejí, by mělo být dostatečně tiché. V případě technických problémů musí tlumočník zadavatele okamžitě informovat, aby mohla být zajištěna jejich náprava.
 • Tlumočník je rodilý mluvčí alespoň jednoho z jazyků (cílového nebo zdrojového) s výbornou znalostí druhého z jazyků. (Jazyk, který ovládá natolik, že může tlumočit z něj i do něj, se nazývá aktivní. Jazyk, kterému rozumí natolik, že může tlumočit z něj, nikoli však do něj, se nazývá pasivní.) Je znalcem problematiky daného oboru a výborně ovládá odbornou terminologii. V rámci tlumočení by měl posluchači/ům zprostředkovat nejen obsah, ale i všechny sémantické prvky (tón a důraz), záměr a citové zabarvení zprávy, které mluvčí zdrojového jazyka vyjadřuje.
 • Tlumočník je předem seznámen s tématem tlumočení, které spadá do jeho odbornosti, a nastuduje si případné poskytnuté materiály. Dále si samostatně dohledává další potřebné informace o projednávaném problému/tématu. Vytvoří si seznam odborných výrazů pro jejich případnou konzultaci s odborníkem.
 • Tlumočník je k dispozici ve sjednaný čas, na sjednaném místě a telefonním čísle / videostreamovací platformě.
 • Musí tlumočit v nejvyšší možné kvalitě, a to jak po odborné, tak po jazykové stránce. Tlumočnický úkon musí přesně odpovídat tlumočenému projevu, tlumočník nesmí nic vynechávat ani doplňovat.
 • Ústní projev tlumočníka musí být srozumitelný, bez komplikovaných vazeb a vlastních novotvarů a také plynulý, bez zbytečného zadrhávání a opakování již vyřčeného. Tlumočník mluví spisovným jazykem.
 • Tlumočník je nestranný, nezkresluje význam výpovědi a nestaví se na stranu žádného z účastníků.
 • Jednotka účtování: hodina/minuta (po skončení tlumočení je tlumočník povinen dodat vyplněný formulář se záznamem o průběhu tlumočení, na jehož základě se vystavuje doklad k fakturaci). V případě tlumočení mimo místa bydliště se tlumočníkovi hradí doprava na místo konání tlumočení. V případě tlumočení probíhajícího ve více než jednom dni mimo místa bydliště se tlumočníkovi hradí i ubytování a strava. Cestovní náklady se účtují podle platných předpisů ČR o cestovních náhradách. V případě tlumočení po telefonu se tlumočníkovi hradí případné telefonní poplatky, které se účtují podle předem dohodnuté sazby.

 

Tlumočnická technika (INEQUIP)
 • Tlumočnická technika se využívá při simultánním tlumočení ve větších prostorách.
 • Zahrnuje tato zařízení: mikrofony (stolní, bezdrátový), sluchátka, účastnické přijímače (tzv. staničky), ozvučení, data projektor, počítač. Technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině.
 • Řečník hovoří do mikrofonu. Tlumočník poslouchá řečníka nebo kolegy z ostatních kabin pomocí sluchátek. Tlumočník má možnost hovořit do jednoho nebo více kanálů. Musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do kterého má hovořit, individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko „mute“, kterým může přerušit výstup zvuku do sálu. Tlumočení je z tlumočnické kabiny do sálu přenášeno staničkami. Zvuk přijímají posluchači pomocí přijímače a sluchátek. Zvukové zařízení je obsluhováno technikem-zvukařem.
 • Existuje analogová a digitální tlumočnická technika. Analogová technika se používá při simultánním tlumočení do jednoho až tří jazyků najednou. Digitální technika se používá při simultánním tlumočení do tří a více jazyků najednou.
 • Při tlumočení s účastí do dvaceti posluchačů lze použít jednodušší techniku bez kabiny, tzv. našeptávací zařízení neboli „šepták“. Ten sestává z mikrofonu, do kterého tlumočník šeptá, a sluchátek pro posluchače.
 • Tlumočnická technika podléhá normě ČSN ISO 2603 730503 (Kabiny pro simultánní tlumočení – Obecné charakteristiky a vybavení) vydané v lednu 2002 Českým normalizačním institutem.
 • Jednotka účtování: kus (na základě individuální domluvy konkrétní akce).

 

GRAFICKÉ PRÁCE (DTP)

DTP zpracování na PC (DTPPC)
 • DTP (Desktop Publishing) prací se rozumí kompletní grafická úprava překladu do podoby a formátu, v jakém byl zdrojový text.
 • DTP práce provádí DTP specialista. Musí pracovat v požadované verzi operačního systému, grafické aplikaci a platformě (PC).
 • Před započetím práce DTP specialista dodané soubory zkontroluje oproti klientem dodanému referenčnímu pdf souboru a ověří, zda má kompletní podklady – fonty použité ve zdroji (jsou potřeba v případě, že cílový jazyk je ze stejné skupiny jazyků jako zdrojový – západoevropské, středoevropské, pobaltské, cyrilické jazyky, turečtina, řečtina), obrázky v potřebném formátu a rozlišení (bez obrázků ve vysokém rozlišení nelze po DTP udělat tiskové PDF), potřebné předlohy se styly – a zda jsou zdrojové soubory funkční (zda funguje obsah, rejstřík). Poté připraví veškeré materiály pro překlad.
 • Pokud to lze, převede před překladem DTP specialista zdrojové soubory do textového formátu vhodného pro překlad (*.rtf, *.ttx apod.).
 • Po překladu musí DTP specialista přeložené soubory převést do původního formátu a text přizpůsobit původnímu rozložení.
 • DTP zpracování přeloženého textu zahrnuje tyto úkony:
  • převedení přeložených souborů zpět do původního grafického souboru;
  • formátování stránky a textu tak, aby rozvržení a formátování stránky odpovídalo původním zdrojovým souborům a typografickým pravidlům jednotlivých jazyků a aby nikde nezůstaly osamocené věty či slova (jednopísmenné předložky a spojky na konci řádků);
  • úprava jazykového nastavení, setříděných prvků (obsah, rejstřík, index), velikosti tabulek a buněk tak, aby se do nich přeložený text vešel;
  • správné umístění a styl záhlaví a zápatí;
  • případné nahrazení fontů, speciálních znaků;
  • zpracování obrázků, nahrazení popisků a jejich správné nastavení (rozlišení, hloubka barev atd.), zobrazení a umístění v dokumentu pokud jsou propojeny automaticky pomocí odkazů;
  • in-house check – před odevzdáním DTP specialista ještě jednou prohlédne celý soubor (např. PDF) a zkontroluje, zda odpovídá požadované kvalitě a zda neobsahuje chyby v rozvržení oproti zdrojovému souboru. Při zpracování souborů do tisku provede in-house check (cross-check) druhý DTP specialista.
 • DTP práce se provádějí např. v těchto aplikacích:
  • Adobe FrameMaker (*.fm, *.mif)
  • Adobe PageMaker (*.p65 = verze 6.5, *.pmd = verze 7.0)
  • Adobe InDesign (*.indd, *.inx)
  • Quark XPress (*.qxd)
  • Interleaf (*.doc [leaf])
  • Corel (*.cdr)
  • Auto CAD (*.dwg)
  • MS Word (*.doc)
 • Po dokončení všech DTP prací DTP specialista vytvoří PDF soubor v nízkém rozlišení, který se pošle na předtiskovou kontrolu.
 • Po předtiskové kontrole DTP specialista zaimplementuje uvedené změny v DTP formátu (FrameMaker, PageMaker apod.) a udělá konečnou verzi grafických souborů, případně vytvoří PostScript nebo PDF soubor pro tisk. Změny by měly být zaimplementovány i do dvojjazyčných souborů a překladové paměti. Před odevzdáním konečných souborů DTP specialista zkontroluje znovu funkčnost (obsahy, index), správné umístění a automatické vkládání obrázků, správné fonty a nastavení pro tisk PostScript souboru (ovladače, velikost strany, rozlišení atd.).
 • Jednotka účtování: hodina nebo strana.
 • Technika: zpracování grafiky ve speciálních programech.
 • Kapacita: cca 10 stran/hod v případě zpracování v CAT, jinak 2–5 stran/hod. (odhad času vždy stanoví DTP specialista na základě analýzy souboru – záleží na jazyku, hustotě písma, formátování, zda soubor obsahuje editovatelné nebo needitovatelné obrázky, zda obsahuje ruční nebo automaticky generovaný obsah atd.).

 

DTP zpracování na MAC (DTPMAC)
 • DTP (Desktop Publishing) prací se rozumí kompletní grafická úprava překladu do podoby a formátu, v jakém byl zdrojový text.
 • DTP práce provádí DTP specialista. Musí pracovat v požadované verzi operačního systému, grafické aplikaci a platformě (Macintosh).
 • Před započetím práce DTP specialista dodané soubory zkontroluje oproti klientem dodanému referenčnímu pdf souboru a ověří, zda má kompletní podklady – fonty použité ve zdroji (jsou potřeba v případě, že cílový jazyk je ze stejné skupiny jazyků jako zdrojový – západoevropské, středoevropské, pobaltské, cyrilické jazyky, turečtina, řečtina), obrázky v potřebném formátu a rozlišení (bez obrázků ve vysokém rozlišení nelze po DTP udělat tiskové PDF), potřebné předlohy se styly – a zda jsou zdrojové soubory funkční (zda funguje obsah, rejstřík). Poté připraví veškeré materiály pro překlad.
 • Pokud to lze, převede před překladem DTP specialista zdrojové soubory do textového formátu vhodného pro překlad (*.rtf, *.ttx apod.).
 • Po překladu musí DTP specialista přeložené soubory převést do původního formátu a text přizpůsobit původnímu rozložení.
 • DTP zpracování přeloženého textu zahrnuje tyto úkony:
  • převedení přeložených souborů zpět do původního grafického souboru;
  • formátování stránky a textu tak, aby rozvržení a formátování stránky odpovídalo původním zdrojovým souborům a typografickým pravidlům jednotlivých jazyků a aby nikde nezůstaly osamocené věty či slova (jednopísmenné předložky a spojky na konci řádků);
  • úprava jazykového nastavení, setříděných prvků (obsah, rejstřík, index), velikosti tabulek a buněk tak, aby se do nich přeložený text vešel;
  • správné umístění a styl záhlaví a zápatí;
  • případné nahrazení fontů, speciálních znaků;
  • zpracování obrázků, nahrazení popisků a jejich správné nastavení (rozlišení, hloubka barev atd.), zobrazení a umístění v dokumentu pokud jsou propojeny automaticky pomocí odkazů;
  • in-house check – před odevzdáním DTP specialista ještě jednou prohlédne celý soubor (např. PDF) a zkontroluje, zda odpovídá požadované kvalitě a zda neobsahuje chyby v rozvržení oproti zdrojovému souboru. Při zpracování souborů do tisku provede in-house check (cross-check) druhý DTP specialista.
 • DTP práce se provádějí např. v těchto aplikacích:
  • Adobe FrameMaker (*.fm, *.mif)
  • Adobe PageMaker (*.p65 = verze 6.5, *.pmd = verze 7.0)
  • Adobe InDesign (*.indd, *.inx)
  • Quark XPress (*.qxd)
  • Interleaf (*.doc [leaf])
  • Corel (*.cdr)
  • Auto CAD (*.dwg)
  • MS Word (*.doc)
 • Po dokončení všech DTP prací DTP specialista vytvoří PDF soubor v nízkém rozlišení, který se pošle na předtiskovou kontrolu.
 • Po předtiskové kontrole DTP specialista zaimplementuje uvedené změny v DTP formátu (FrameMaker, PageMaker apod.) a udělá konečnou verzi grafických souborů, případně vytvoří PostScript nebo PDF soubor pro tisk. Změny by měl dodavatel zaimplementovat i do dvojjazyčných souborů a překladové paměti. Před odevzdáním konečných souborů DTP specialista zkontroluje znovu funkčnost (obsahy, index), správné umístění a automatické vkládání obrázků, správné fonty a nastavení pro tisk PostScript souboru (ovladače, velikost strany, rozlišení atd.).
 • Jednotka účtování: hodina nebo strana.
 • Technika: zpracování grafiky ve speciálních programech.
 • Kapacita: cca 10 stran/hod v případě zpracování v CAT, jinak 2–5 stran/hod. (odhad času vždy stanoví DTP specialista na základě analýzy souboru – záleží na jazyku, hustotě písma, formátování, zda soubor obsahuje editovatelné nebo needitovatelné obrázky, zda obsahuje ruční nebo automaticky generovaný obsah atd.).

 

DTP zpracování grafiky na PC (DTPPCGR)
 • Zpracování obrázků a formátování na platformě PC – nahrazení zdrojového textu přeloženým a jeho úprava do kvalitnější podoby. Obrázek je buď editovatelný ve vrstvách, nebo je needitovatelný a následuje ruční zpracování. Provádí DTP specialista.
 • Jednotka účtování: hodina nebo kus.
 • Kapacita: jednoduchá grafika: editovatelné obrázky – 10 kusů/hod., needitovatelné obrázky – 5 kusů/hod.; složitá grafika: editovatelné obrázky – 5 kusů/hod., needitovatelné obrázky – 2 kusy/hod.

 

DTP zpracování grafiky na MAC (DTPMACGR)
 • Zpracování obrázků a formátování na platformě Macintosh – nahrazení zdrojového textu přeloženým a jeho úprava do kvalitnější podoby. Obrázek je buď editovatelný ve vrstvách, nebo je needitovatelný a následuje ruční zpracování. Provádí DTP specialista.
 • Jednotka účtování: hodina nebo kus.
 • Kapacita: jednoduchá grafika: editovatelné obrázky – 10 kusů/hod., needitovatelné obrázky – 5 kusů/hod.; složitá grafika: editovatelné obrázky – 5 kusů/hod., needitovatelné obrázky – 2 kusy/hod.

 

Editace grafiky (DTPEDIT)
 • Vkládání obrázků a úprava grafiky v přeložených dokumentech, např. z PDF do překladu ve Wordu.
 • Příklady editace grafiky: vytvoření dvojjazyčného dokumentu (vkládání textu v cílovém jazyce pod text ve zdrojovém jazyce), skenování a vkládání obrázků z tištěné podoby do překladu, vkládání tabulek, vkládání záhlaví a zápatí, které obsahují obrázky v PDF zdroji atd.
 • Jednotka účtování: kus/hodina.

 

Lokalizace (SW)
 • Jazykové, obsahové a technické přizpůsobení produktu místnímu trhu – kompletní převod produktu do cílového jazyka tak, aby odpovídal zvyklostem a potřebám lokálních uživatelů.
 • Na lokalizaci se podílejí překladatelé, DTP a SW specialisté.
 • Produkty, které se lokalizují, jsou např.: softwarové či webové aplikace, webové stránky, databázové systémy, soubory nápovědy, systémové zprávy, texty zobrazující se na displejích spotřební elektroniky atd.

 

Technické zpracování softwaru (SWENGIN)
 • Přizpůsobení softwaru místnímu trhu po technické stránceSW specialista převede přeložený text do formátu původní aplikace a zajistí plnou funkčnost softwaru v cílovém jazyce.
 • SW specialista připraví soubor na překlad – načte soubor do konkrétní aplikace, převede ho do editovatelného formátu, určí, co je text na překlad a uzamkne text, který je součástí programu. Přeložený text následně opět převede do formátu původní aplikace a provede konečné úpravy.
 • Technická lokalizace zahrnuje změnu jazykového kódování, klávesových zkratek, velikosti textových a dialogových polí, data, času, formátu čísel a měny, kontrolu správného zobrazení znaků, úpravu obrázků, fontů, odkazů atd.
 • Produkty na lokalizaci jsou dodány např. v těchto formátech:
  • software (DLLEXE)
  • webové stránky (PHPASPFLA)
  • nápověda (HLPCHM)
  • dokumentace (FMQX*, PM*)
  • audio, video (MPEGAVIVOB)
 • Lokalizace (otevření a zpracování souboru) se provádí např. v těchto aplikacích:
  • Alchemy Catalyst
  • Passolo
  • Microsoft Localisation Studio
  • Visual Localize
  • Novell Localization Workbench
  • Symantec Pebbles
  • Oracle HyperHub
  • Lotus RED
  • ResEdit
  • Resorcerer
  • Project Builder, Interface Builder
  • AppleGlot
  • PowerGlot
  • Installer Vise
 • Zlokalizované produkty se nakonec testují po funkční (SWTSTUI) i jazykové (TEST) stránce.
 • Jednotka účtování: hodina (na základě analýzy SW specialisty).

 

Snímání obrazovek (Screenshooting) (SWSCRN)
 • Vytváření snímků obrazovek překládaného softwaru (pro účely jazykového testování nebo nahrazení obrázků v dokumentaci), součást lokalizačních projektů. Provádí SW specialista ve speciálních programech.
 • Jednotka účtování: hodina/kus.
 • Kapacita: 30 snímků/hod.

 

Testování Softwaru (SWTSTUI)
 • Testování zlokalizovaného produktu po funkční stránce. Zlokalizovaný produkt musí mít stejnou funkčnost jako původní, s funkčními odkazy atd., a musí být bezchybně použitelný na místním trhu a všech dostupných platformách. Funkční testování provádí SW specialista ručně nebo automaticky prostřednictvím skriptů. Provádí se ve zlokalizované aplikaci.
 • K testování funkčnosti softwaru se používají tzv. testcases – instrukce vytvořené klientem (soubor podmínek a proměnných, podle kterých SW specialista určí, zda produkt funguje správně).
 • Jednotka účtování: hodina.

 

Jazykové testování (TEST)
 • Testování jazykové správnosti zlokalizovaného produktu. Jazykové testování provádí rodilý mluvčí cílového jazyka se znalostí daného oboru. Provádí se na zlokalizované aplikaci, webu nebo online nápovědě.
 • Cílem je kontrola:
  • správnosti, úplnosti a konzistence překladu;
  • formátování (rozvržení a tok textu, odstavců, zvýraznění textu, fonty, odsazení apod.);
  • dělení slov, kontrola osamocených jednopísmenných předložek a spojek na konci řádků;
  • správného zobrazení všech znaků, obrázků, symbolů a jejich správného umístění;
  • funkčnosti odkazů;
  • odkazů na manuály, kapitoly, obrázky, stránky atd.;
  • dodržení typografických zvyklostí cílového jazyka.
 • V případě testování her (Gaming LQA) se do kontroly zahrnuje navíc i vizuální kontrola (správné zobrazení textu, formátování apod.) a kontrola funkčnosti všech herních prvků s ohledem na instrukce zadavatele.
 • Jakékoli odhalené nesrovnalosti se zaznamenávají dle instrukcí zadavatele.
 • Jednotka účtování: hodina.

 

Testování nápovědy (SWTSTUA)
 • Funkční testování lokalizované nápovědy. Nápověda může být ve formátu WinHelp (*.doc, *.rtf) nebo HTML (*.html, *. xml).
 • Provádí SW specialista. Probíhá porovnáním zdrojového CHM souboru se zlokalizovaným.
 • Postup překladu nápovědy: zkompilovaný CHM soubor se dekompiluje, soubory se přeloží a následně zkompilují do výsledné nápovědy pomocí těchto nástrojů: Robohelp, HTML JHelp Workshop. Pokud je nápověda v *.xml nebo *.html formátu, převede se do *.ttx souboru. Přeložený *.ttx soubor se následně kontroluje v programu Beyond Compare.
 • Jednotka účtování: hodina.

 

Další služby

Spojení (alignování) dokumentů (AL)
 • Spojování zdrojového a přeloženého dokumentu za účelem vytvoření překladové paměti z dokumentů přeložených bez CAT nástroje.
 • Spojování se provádí v programu Trados WinAlign nebo Across Alignment.
 • Spojování provádí lingvista s dobrou znalostí zdrojového i cílového jazyka tak, že porovnává a spojuje odpovídající zdrojové a cílové segmenty.
 • Jednotka účtování: slovo.
 • Kapacita: 4 000 slov/hod. (pokud si zdrojový a cílový dokument odpovídají rozložením segmentů).

 

Přepis textu (REWR)
 • Přepsání textu do editovatelného souboru (MS Word).
 • Provádí se, pokud je zdroj v needitovatelném formátu (psaný rukou, naskenovaný) a výstupem má být zdroj i překlad v elektronické podobě, nebo pokud mají v překladu zůstat některé pasáže ze zdroje, které jsou needitovatelné či nepřeložené.
 • Jednotka účtování: cílové slovo.
 • Kapacita: 1 000 slov/hod.

 

Přepis textu z audio/video záznamu (AVRW)
 • Přepsání audio/video nahrávky (např. z tlumočení) do editovatelného souboru (např. MS Word).
 • Při přepisu z videonahrávky je nutné připsat na začátek každého odstavce časový kód (time code).
 • Při přepisu je třeba rozlišovat jednotlivé řečníky (např. muž/žena).
 • Jednotka účtování: hodina / cílové slovo.
 • Kapacita: Přepis minutového záznamu trvá přibližně 10 minut v případě záznamu běžné promluvy s pauzami (např. film). V případě méně kvalitního záznamu nebo promluvy bez pauz (např. konference) 1,5násobek a více. Jedné minutě mluveného záznamu odpovídá cca 150 slov.

 

Dabing (DB)
 • Nahrazení mluveného slova ve zvukovém filmu mluveným slovem v jiném jazyce. Provádí se, když se vytváří jiná jazyková verze filmu. Filmové dialogy herce/ů jsou přemluveny jinými herci a ostatní zvukové složky (ruchy, hudba) zůstanou nezměněny. Zvláštním druhem dabingu je přemluvení, tzv. voiceover, kdy se celý původní zvuk scény utlumí nebo odstraní a hlas/y herce/ů se přemluví.
 • Dabing zajišťují dabingová studia, která pracují s originální nahrávkou (BETA CAMDVDMPEGAVI apod.) a překladem mluveného slova.
 • Pokud není k dispozici scénář (skript) nahrávky, nahrávka se musí nejprve přepsat a přeložit. Přepis mluveného slova ve zdrojovém jazyce a jeho překlad do cílového jazyka provádí rodilý mluvčí. Překladatel musí mít výborné znalosti zdrojového i cílového jazyka a výborné literární schopnosti. Cílový text jednotlivých výpovědí musí délkou odpovídat zdroji.
 • Na výrobě konečné nahrávky v cílovém jazyce se podílí úpravce, který přeložený text koriguje a upravuje pro dabing, a režisér a herci, kteří text namlouvají. Je třeba zachovat rytmus a kadenci originálního dialogu.
 • Jednotka účtování: hodina.

 

Titulky (SUBTL)
 • Opatření mluveného slova ve zvukovém filmu titulky. (Při výrobě titulků pro neslyšící je navíc třeba v textu oznamovat zvuky a akustické signály podstatné pro děj filmu.) Titulky vyrábí produkční společnosti.
 • Výrobce titulků pracuje s originální nahrávkou a překladem mluveného slova.
 • Pokud není k dispozici scénář (skript) nahrávky, nahrávka se musí nejprve přepsat a přeložit. Přepis mluveného slova ve zdrojovém jazyce a jeho překlad do cílového jazyka provádí rodilý mluvčí. Překladatel musí mít výborné znalosti zdrojového i cílového jazyka a výborné literární schopnosti, aby dokázal psaným textem vyjádřit mluvené slovo.
 • Během přepisu je nutné zaznamenávat u cca každé 5. věty časovou značku (time code).
 • Promluvy jednotlivých mluvčích se oddělují pomlčkou a rozdělují do dvou řádků.
 • V titulcích je třeba zachovat maximální stručnost bez toho, aby došlo ke změně smyslu dialogů.
 • Přeložený text upravuje úpravce, který určí přesnou délku titulků tak, aby je divák mohl pohodlně přečíst.
 • Titulky obvykle mají 40 znaků (včetně interpunkce) na řádek (platí pro filmy určené pro promítání v kině, ve filmech na DVD je možné mít na řádku více znaků s menším fontem). Na obrazovce se vyskytují maximálně dva řádky titulků, přičemž jednořádkový titulek by se měl zobrazit na tři sekundy, dvouřádkový na pět.
 • Jednotka účtování: kus/hodina/slovo.

 

Vazba dokumentu (BINDING)
 • Pevné svázání dokumentu (např. výroční zprávy, vědecké práce nebo jiných ucelených překladů).
 • Jednotka účtování: kus.

 

Zpracování na CD (CD)
 • Uložení překladu/terminologie/přepisu na CD.
 • Jednotka účtování: kus.

 

Messenger, kurýr (MESSEN)
 • Zaslání překladu/nahrávky kurýrem.
 • Jednotka účtování: kus.

 

Pořízení audio/video záznamu (AVRC)
 • Nahrazení textu mluveným slovem.
 • Jednotka účtování: hodina.

 

Soudní ověření překladu – překladatelská doložka (CW)
 • Soudní ověření překladu vyhotovuje soudní překladatel jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR. Ověřený překlad musí být v souladu se zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, a souvisejícími vyhláškami.
 • V případě samostatné objednávky soudního ověření soudní překladatel překlad zkontroluje a případně opraví a potom jej sváže se zdrojem nebo notářsky ověřenou fotokopií a opatří překladatelskou doložkou, pečetí a podpisem. 
 • Soudní překlad musí splňovat tyto formální náležitosti:
  • Na první straně písemného překladu musí být uvedeno, z jakého jazyka byl překlad proveden. Tato informace je uvedena v cílovém jazyce.
  • Na poslední straně musí překladatel přidat překladatelskou doložku, kterou dokládá obsahovou a formální shodu překladu se zdrojem a potvrzuje, že byl jmenován soudem k vyhotovování ověřených překladů. Překladatelská doložka se napíše nebo se připojí otiskem razítka.
  • Překlad musí být stvrzen kulatým úředním razítkem, tzv. překladatelskou pečetí (o průměru 20, 25 nebo 36 mm) a podpisem soudního překladatele. Razítko a podpis se dávají pod překladatelskou doložku.
  • Razítkem by měly být přetištěny i všechny polepky, které spojují zdroj nebo notářsky ověřenou fotokopii zdroje s překladem.
  • Doporučuje se, aby byly zdroj nebo notářsky ověřená fotokopie zdroje a překlad svázány červeno-modro-bílou šňůrkou (trikolórou). Sešívací šňůrka by měla být připevněna polepkou k poslední straně překladu a přetištěna překladatelskou pečetí. Uzlík na šňůrce by měl být pod polepkou.
 • Jednotka účtování: strana.

 

Kopie soudně ověřeného překladu (COPYW)
 • Kopie soudně ověřeného překladu se vystavuje k více kopiím stejného zdroje. Každá kopie se sváže zvlášť a musí splňovat všechny formální požadavky soudně ověřeného překladu uvedené výše.
 • Jednotka účtování: strana.

 

Notářské ověření/vidimace (NOTARY)
 • Notářské ověření dokumentů provádí notář, případně krajský nebo obecní úřad nebo úřady městských částí nebo městských obvodů, podle zákona č. 352/1992 Sb. O notářském řádu a zákona č. 21/2006 Sb. O ověřování. Potvrzuje se, že opis nebo kopie listiny byla vyhotovena ze zdroje a s tímto zdrojem se shoduje. Notář na ověřenou kopii natiskne razítko „Opis“ a notářské ověření (…„ověřuji, že tato fotokopie souhlasí doslovně s prvopisem listiny“…).
 • Jednotka účtování: strana.

 

Notářské ověření cizí jazyk (NOTARYFL)
 • Notářské ověření dokumentů v cizím jazyce provádí notář. Postup se shoduje s notářským ověřením v českém jazyce.
 • Jednotka účtování: strana.

 

Terminologická práce (TERM)
 • Vytvoření specializovaného slovníku (dvou nebo vícejazyčného), obvykle za podpory softwaru pro správu terminologie.
 • Terminologické slovníky je vhodné zpracovat a používat u rozsáhlejších zakázek, v nichž se určitá terminologie opakuje, nebo pokud na překladu pracuje více než jeden překladatel, aby byla zachována konzistence překladu.
 • Terminologický slovník vytváří lingvista s výbornou znalostí zdrojového i cílového jazyka a daného oboru.
 • Před vytvářením terminologického slovníku je nutné definovat cílovou skupinu, vymezit tematickou oblast a ze zdrojového textu vybrat relevantní termíny. Velikost slovníku bude odpovídat délce nebo odbornosti textu.
 • Extrakce terminologických hesel se může provádět těmito způsoby (nebo podle konkrétních instrukcí od zadavatele):
  • Pomocí speciálního nástroje se vyextrahují opakující se výrazy. Lingvista vyextrahovaný seznam termínů zkontroluje a ponechá důležité výrazy pro daný obor.
  • Lingvista si zaznamenává výrazy, které se v textu opakují během práce s textem (ideálně pomocí CAT nástroje). Doporučuje se vycházet z rejstříků/indexů, které obvykle obsahují stěžejní výrazy.
 • Z těchto termínů je vytvořen seznam terminologických hesel ve zdrojovém jazyce. K jednotlivým heslům se doplní jejich ekvivalenty v cizím/ch jazyce/ích, případně další doplňující informace: obor a specializace, definice hesla a zdroj (text k překladu, slovník, internet, odborná literatura, konzultace s odborníkem atd.).
 • Terminologii by měl schválit zákazník, nebo jím pověřená osoba, aby byla použita specifická firemní či oborová terminologie a žargon.
 • Pokud je text překládán v CAT nástroji, vytváří se terminologický slovník pomocí tohoto nástroje.
 • Pokud je text překládán bez CAT nástroje, je třeba, aby lingvista extrahoval případnou terminologii do (předpřipraveného) *.xls souboru.
 • V případě, že klient dodá svůj terminologický slovník ve zdrojovém jazyce, následuje jen jeho překlad (do jednoho nebo více jazyků).
 • Terminologický slovník musí obsahovat jen aktuálně používané a obecně platné výrazy. Termíny jsou většinou podstatná jména (v jednotném čísle) nebo slovesa (v infinitivu), jednotlivá slova i slovní spojení, případně zkratky, opakující se v textu a používané v daném oboru/kontextu. Výrazy by měly být zadávány konzistentně (číslo, rod, čas atd.).
 • Lingvista musí zvolit vhodnou úpravu a formátování slovníku. Hesla je vhodné abecedně seřadit (u jazyků používajících členy je třeba členy/rody uvádět až do dalšího sloupce, aby se případně data správně naimportovala do CAT nástroje).
 • Ke každému termínu je možné přidat libovolné množství dalších informací (vysvětlivky, kontext použití, obrázky atd.), které je třeba pro CAT nástroje nadefinovat do sloupců. Informace uvedené u jednotlivých termínů se po naimportování do CAT nástroje zobrazí ve vlastnostech daného termínu.
 • Nástroje, pomocí kterých se vytváří terminologické slovníky: Across, CATS – Computer-Aided Terminology System, GFT Data Term, Lingo, LingTools, LogiTerm, MobiDic, MTX, Trados MultiTerm, SDL TermBase, TermStar, Termwatch, UniTerm, Xerox Terminology Suite atd.
 • Nástroje, pomocí kterých se extrahuje opakující se terminologie: Trados Term Extract, Comprendium Terminologist, SDLPhraseFinder, Xplanation atd.
 • Před odevzdáním slovníku musí lingvista všechna hesla zkontrolovat a ověřit, že slovník neobsahuje žádné duplicity, ani žádné pravopisné nebo gramatické chyby nebo chyby ve formátování a že byly splněny všechny instrukce od zadavatele.
 • Jednotka účtování: hodina.
 • Technika: extrakce terminologických hesel ze zdrojového textu a doplnění jejich ekvivalentů v cílovém jazyce.
Loading...
Loading...